• LISTA RANKINGOWA DOT. UDZIELONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

  13.11.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą udzielonego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia szkoleniowego

 • LISTA RANKINGOWA DOT. UDZIELONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

  24.08.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą udzielonego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia szkoleniowego

 • LISTA RANKINGOWA DOT. UDZIELONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

  17.07.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą przyznanego finansowego wsparcia pomostowego oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia pomostowego

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

  01.07.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 01.07.2017 r. zakończył nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

  Ponadto Beneficjent informuje, że nadal można składać wnioski o przyznanie wsparcia szkoleniowo-doradczego. Pula środków pozostająca do wykorzystania wynosi 12 000,00 zł.

  Zgodnie z zapisami § 10 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wnioski należy składać na obowiązującym formularzu – ZAŁĄCZNIK 16 WNIOSEK WSPARCIE POMOSTOWE, w terminie wskazanym w ww. regulaminie.

  Miejsce składania wniosków – Biuro Projektów

  ul. Wałbrzyska 24 C, 52-314 Wrocław

 • Lista rankingowa dot. udzielonego wsparcia pomostowego

  27.06.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą udzielonego finansowego wsparcia pomostowego oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia pomostowego

 • LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - dot. Uczestników Projektu z III naboru uzupełniającego

  01.06.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru uzupełniającego.

  Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

 • LISTA RANKINGOWA DOT. UDZIELONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

  30.05.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą udzielonego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia szkoleniowego

 • AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ

  24.05.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje aktualizację listy rankingowej Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach II naboru po rozpatrzeniu odwołań.

  Aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie środków_24.05.2017

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO RPO/SZKOLENIA/3

  19.05.2017

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i Utrzymać w Zatrudnieniu – Kobiety 50+”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę szkoleniową, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr RPO/Szkolenia/3.

  Załączniki:

    1. Zapytanie ofertowe_II Edycja
    1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
    1. Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia
    1. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

  27.05.2017

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na szkolenia „Opieka  w domu pomocy społecznej:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NR RPDS.08.03.00-02-0126/16

  18.05.2017

  INFORMACJA O NABORZE:

  BENEFICJENT BRC CONSULTING RENATA RÓŻYCKA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” NR RPDS.08.03.00-02-0126/16.

  ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SĄ UDZIELANE NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO PRZEZ UCZESTNIKA PROJEKTU WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI.

  Termin, w którym można składać wnioski: od 18.05.2017 r. do 25.05.2017 r. do godz. 16:00

  Miejsce składania wniosków – Biuro Projektu:

  BRC Consulting Renata Różycka

  Wałbrzyska 24c

  52-314 Wrocław

  W godzinach pracy biura projektu: Pn-Pt 8:00- 16:00

  Sposób składania wniosków:

  Wnioski składane są na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nr RPDS.08.03.00-02-0126/16. 

  Dopuszczone możliwości składania wniosków:

     1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach złożyć osobiście w Biurze Projektu.
     1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach przesłać listownie na adres Biura Projektu.

  W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacjach tj. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby, umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym uprzednio terminie. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Beneficjent.

  Załączniki:

  Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  ➢          wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu); /załącznik nr 1/

  ➢          Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis ; /załącznik nr 2/

  ➢          Kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy);

  ➢          oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej); /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych; /oświadczenie we wniosku/ 

  ➢          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.). /oświadczenie we wniosku/

  Powyższe załączniki do pobrania:

  Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie środków wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 2 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Ogólna pula środków przeznaczonych na nabór:

  Alokacja (100%) wynosi 45 4oo PLN

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • WYNIKI III NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  15.05.2017

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową  w ramach III naboru uzupełniającego do projektu, trwającego do 12.05.2017 r.

  lista rankingowa_III nabór uzupełniający

 • AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PO ZWIĘKSZENIU ALOKACJI GŁÓWNEJ

  10.05.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje aktualizację listy rankingowej Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach II naboru po zwiększeniu alokacji głównej.

  Aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie środków

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  08.05.2017 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka informuje o rozpoczęciu kolejnej rekrutacji uzupełniającej do projektu  KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”.

  Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w dniach 08.05.2017 do 12.05.2017.

  Grupa docelowa: Kobiety i Mężczyzni powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby niepełnosprawne i/lub w wieku 50+ i/lub długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, legnickiego.

  Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko i wyłącznie osób, które mają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem/dyplomem/certyfikatem, co oznacza, że wraz z formularzem rekrutacyjnym należy złożyć stosowne dokumenty poświadczające i potwierdzające posiadanie wiedzy w wyżej wymienionym obszarze.

  Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu w godzinach 8:00 – 16:00 lub drogą pocztową. W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny.

  Formularze rekrutacyjne bez dokumentów poświadczających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, będą pozostawione bez rozpatrzenia.

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

  26.04.2017 r.

  INFORMACJA O NABORZE:

  BENEFICJENT BRC CONSULTING RENATA RÓŻYCKA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” NR RPDS.08.03.00-02-0126/16 .

  ZGODNIE Z ZAPISAMI § 10 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU – załącznik 16 Wniosek wsparcie pomostowe, W TERMINIE WSKAZANYM W WW. REGULAMINIE.

  Termin, od którego można składać wnioski: od 26.04.2017

  Miejsce składania wniosków – Biuro Projektu:

  BRC Consulting Renata Różycka

  Wałbrzyska 24c

  52-314 Wrocław

  W godzinach pracy biura projektu: Pn-Pt 8:00- 16:00

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo: dotacje@brcon.pl.

 • LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - II grupa

  24.04.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz listę rankingowa wniosków ocenionych negatywnie  w ramach II naboru.

  Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

  Lista rankingowa wniosków ocenionych negatywnie

 • AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ

  19.04.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje aktualizację listy rankingowej Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach I naboru po rozpatrzeniu odwołań.

  Aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie środków_po odwołaniach

 • Rozeznanie rynku na świadczenie kursów zawodowych: kurs telemarketera

  11.04.2017 r.

  Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach Projektu Nr POWR.01.02.01-02-0124/16 pt.: ”Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników zgodnie z Indywidualnym Poradnictwem Zawodowym i IPD + karta pośrednictwa pracy wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i uzyskaniem certyfikatów potwierdzających uzyskane kompetencje i kwalifikacje.

  Usługa obejmuje przeprowadzenie następujących kursów zawodowych: Kurs Telemarketera

  Załączniki:

  Rozeznanie rynku

  Formularz ofertowy

 • WYNIKI II NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  01.04.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową  Naboru uzupełniającego do projektu, trwającego do 31.03.2017 r.

  Lista rankingowa

  Wszystkim Państwu dziękujemy za zainteresowanie projektem.

 • Lista Rankingowa Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości

  27.03.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową  Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach I naboru.

  Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków

 • WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  21.03.2017

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową  Naboru uzupełniającego do projektu, trwającego do 20.03.2017 r.

  Lista rankingowa

  Wszystkim Państwu dziękujemy za zainteresowanie projektem.

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  21.03.2017

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka informuje o rozpoczęciu kolejnej rekrutacji uzupełniającej do projektu  KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”.

  Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w dniach 21.03.2017 do 31.03.2017.

  Grupa docelowa: Kobiety i Mężczyzni powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby niepełnosprawne i/lub w wieku 50+ i/lub długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, legnickiego.

  Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko i wyłącznie osób, które mają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem/dyplomem/certyfikatem, co oznacza, że wraz z formularzem rekrutacyjnym należy złożyć stosowne dokumenty poświadczające i potwierdzające posiadanie wiedzy w wyżej wymienionym obszarze.

  Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu w godzinach 8:00 – 16:00 lub drogą pocztową. W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny.

  Formularze rekrutacyjne bez dokumentów poświadczających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, będą pozostawione bez rozpatrzenia.

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  21.03.2017

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i Utrzymać w Zatrudnieniu – Kobiety 50+”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na stanowisko pośrednika pracy, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Pośrednika Pracy.
 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NR RPDS.08.03.00-02-0126/16

  20.03.2017

  Informacja o naborze:

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 . Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości są udzielane na podstawie złożonego przez Uczestnika Projektu wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz załącznikami.

  Termin, od którego można składać wnioski: od 20.03.2017 r.

  Termin, do którego można składać wnioski: do 03.04.2017 r. do godz. 15:00

  Miejsce składania wniosków – Biuro Projektu:

  BRC Consulting Renata Różycka

  Wałbrzyska 24c

  52-314 Wrocław

  W godzinach pracy biura projektu: Pn-Pt 8:00- 16:00

  Sposób składania wniosków:

  Wnioski składane są na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nr RPDS.08.03.00-02-0126/16. 

  Dopuszczone możliwości składania wniosków:

   1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach złożyć osobiście w Biurze Projektu.
   1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach przesłać listownie na adres Biura Projektu.

  W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacjach tj. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby, umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym uprzednio terminie. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Beneficjent.

  Załączniki:

  Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  ➢          wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu); /załącznik nr 1/

  ➢          Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis ; /załącznik nr 2/

  ➢          Kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy);

  ➢          oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej); /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych; /oświadczenie we wniosku/ 

  ➢          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.). /oświadczenie we wniosku/

  Powyższe załączniki do pobrania:

  Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie środków wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 2 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Ogólna pula środków przeznaczonych na nabór:

  Alokacja (100%) wynosi 396 ooo PLN z czego 286 000 PLN na procedurę podstawową i 110 000 PLN (15%) na procedurę odwoławczą.

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • Rekrutacja uzupełnijąca

  10.03.2017

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do projektu  KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”.

  Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w dniach 10.03.2017 do 20.03.2017.

  Grupa docelowa: Kobiety i Mężczyzni powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby niepełnosprawne i/lub w wieku 50+ i/lub długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, legnickiego.

  Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko i wyłącznie osób, które mają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem/dyplomem/certyfikatem, co oznacza, że wraz z formularzem rekrutacyjnym należy złożyć stosowne dokumenty poświadczające i potwierdzające posiadanie wiedzy w wyżej wymienionym obszarze.

  Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu w godzinach 8:00 – 16:00 lub drogą pocztową. W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny.

  Formularze rekrutacyjne bez dokumentów poświadczających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, będą pozostawione bez rozpatrzenia.

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nr RPDS.08.03.00-02-0126/16

  20.02.2017

  Informacja o naborze :

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 . Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości są udzielane na podstawie złożonego przez Uczestnika Projektu wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz załącznikami.

  Termin, od którego można składać wnioski: od 20.02.2017 r.

  Termin, do którego można składać wnioski: do 06.03.2017 r. do godz. 15:00

  Miejsce składania wniosków – Biuro Projektu:

  BRC Consulting Renata Różycka

  Wałbrzyska 24c

  52-314 Wrocław

  W godzinach pracy biura projektu: Pn-Pt 8:00- 16:00

  Sposób składania wniosków:

  Wnioski składane są na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nr RPDS.08.03.00-02-0126/16. 

  Dopuszczone możliwości składania wniosków:

   1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach złożyć osobiście w Biurze Projektu.
   1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach przesłać listownie na adres Biura Projektu.

  W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacjach tj. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby, umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym uprzednio terminie. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Beneficjent.

  Załączniki:

  Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  ➢          wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu); /załącznik nr 1/

  ➢          Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis ; /załącznik nr 2/

  ➢          Kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy);

  ➢          oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej); /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych; /oświadczenie we wniosku/ 

  ➢          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.). /oświadczenie we wniosku/

  Powyższe załączniki do pobrania:

  Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie środków wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 2 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Ogólna pula środków przeznaczonych na nabór:

  Alokacja (100%) wynosi 264 ooo PLN z czego 242 000 PLN na procedurę podstawową i 22 000 PLN (15%) na procedurę odwoławczą.

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • WYNIKI II NABORU DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  10.02.2017

  Szanowni Państwo,
  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek Przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową do II Naboru do projektu, który zakończył się dnia 31.01.2017 r.

  Lista rankingowa

  Beneficjent informuje, iż dnia 10.02.2017 r. zostały wysłane do Państwa informacje dotyczące wyników naboru wraz z uzasadnieniem.
  Wszystkim Państwu dziękujemy za zainteresowanie projektem.

 • Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego RPO/Szkolenia/2

  06.02.2017

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i Utrzymać w Zatrudnieniu – Kobiety 50+”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę szkoleniową, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr RPO/Szkolenia/2.

  Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe_nowe

  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

  3. Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia

  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

  14.02.2017 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na szkolenia „Opieka  w domu pomocy społecznej”:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Zapraszamy do składania ofert

  30.01.2017

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i Utrzymać w Zatrudnieniu – Kobiety 50+”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę szkoleniową, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr RPO/Szkolenia/1.

  Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.

  2. Formularz ofertowy -załacznik nr 1

  3. Załącznik nr 2

  4. Załącznik nr 3

  06.02.2017

  Unieważnienie zapytania ofertowego nr RPO/Szkolenia/1 na usługę szkoleniową w ramach projektu 8.2 „Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i Utrzymać w Zatrudnieniu – Kobiety 50+”.

  załącznik: Unieważnienie zapytania ofertowego RPO_Szkolenia_1

 • PRZEDŁUŻENIE NABORU DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  14.01.2014 r.

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka ogłasza przedłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Formularze rekrutacyjne w ramach II Naboru będą przyjmowane w terminie  do 31.01.2017 r.

  Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

   • analiza predyspozycji kandydatów,
   • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
   • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
   • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
   • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

  Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

  – kobiety,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach,

  – osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

  MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  Biuro Projektu, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

  W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

  SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

   • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
   • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:

  – Osobiście w Biurze Projektu – ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław, od poniedziałku do piątku,    godz.: 9.00-17.00

  – Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

  NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1.       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

  2.       Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny

  3.       Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej

  4.       Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

  Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu (ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław):

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

  – telefonicznie pod numerem: 570 177 987

  – mailowo:  dotacje@brcon.pl

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne bez barier"

  Plakat_jpg

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU "Nowe TIK-nowe kompetencje-nowe możliwości"

  Plakat A4_zdj

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU "Cyfrowy świat - w stronę nowych kompetencji"

  PLAKAT zdj

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU "CYFROWY KIERUNEK NA KOMPETENCJE"

  plakat

 • SZKOLENIA i DORADZTWO INDYWIDUALNE_ PROJEKT "KIERUNEK PRZEDIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  10.01.2017 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr WND-RPDS.08.03.00-02-0126/16 realizowanego w ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_szkolenia_doradztwo”:

  Zapytanie ofertowe _szkolenia_doradztwo

  zalacznik-nr-1_formularz-ofertowy

  zalacznik-nr-2_oswiadczenie-o-braku-powiazan

  17.01.2017 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  24.01.2017 r.

  Informujemy o zmianie wyboru Oferenta:

  II Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Wyniki I NABORU do projektu "KIERUNEK PRZEDIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek Przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową do I Naboru do projektu, który zakończył się dnia 30.12.2016 r.

  lista-rankingowa

  Beneficjent informuje, iż dnia 05.01.2016 r. zostały wysłane do Państwa informacje dotyczące wyników naboru wraz z uzasadnieniem.

  Beneficjent przypomina o zmianie adresu Biura Projektu z: ul. Sezamkowa 1a/1, 52-317 Wrocław, na: ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław.

  Wszystkim Państwu dziękujemy za zainteresowanie projektem.

 • PRZEDŁUŻENIE NABORU DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka ogłasza przedłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Formularze rekrutacyjne w ramach II Naboru będą przyjmowane w terminie  do 13.01.2017 r.

  Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

   • analiza predyspozycji kandydatów,
   • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
   • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
   • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
   • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

  Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

  – kobiety,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach,

  – osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

  MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  Biuro Projektu, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

  W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

  SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

   • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
   • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:

  – Osobiście w Biurze Projektu – ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław, od poniedziałku do piątku,    godz.: 9.00-17.00

  – Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

  NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1.       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

  2.       Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny

  3.       Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej

  4.       Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

  Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu (ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław):

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

  – telefonicznie pod numerem: 793 256 760,

  – mailowo: dotacje@brcon.pl .

 • DRUGI NABÓR formularzy zgłoszeniowych do projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka drugi nabór formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Formularze rekrutacyjne w ramach II Naboru będą przyjmowane w terminie od 19.12.2016 r. do 30.12.2016 r.

  Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

   • analiza predyspozycji kandydatów,
   • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
   • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
   • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
   • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

  Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

  – kobiety,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach,

  – osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

  MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  Biuro Projektu, ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław

  W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

  SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

   • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
   • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:

  – Osobiście w Biurze Projektu – ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław, od poniedziałku do piątku, godz.: 9.00-17.00

  – Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

  NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1.       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

  2.       Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny

  3.       Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej

  4.       Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

  Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu (ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław):

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

  – telefonicznie pod numerem: 793 256 760,

  – mailowo: dotacje@brcon.pl .

 • Sala_powiat jeleniogórski_projekt „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”

  12.12.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy., zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wynajem Sali w powiecie jeleniogórskim, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_sala powiat jeleniogórski”

  Zapytanie ofertowe _sala powiat jeleniogórski

  19.12.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcie sali w powiecie jeleniogórskim:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_powiat jeleniogórski

 • Sala_powiat kłodzki_projekt „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”

  12.12.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy., zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wynajem Sali w powiecie kłodzkim, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_sala powiat kłodzki”

  Zapytanie ofertowe _sala powiat kłodzki

  19.12.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcie sali w powiecie kłodzkim:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_powiat kłodzki

 • Sala_powiat wałbrzyski_projekt „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”

  12.12.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy., zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wynajem Sali w powiecie wałbrzyskim, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_sala powiat wałbrzyski”

  Zapytanie ofertowe _sala powiat wałbrzyski

  19.12.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcie sali w powiecie wałbrzyskim:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Wałbrzych

 • Psycholog_projekt „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”

  12.12.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy., zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług psychologa, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_psycholog”:

  zapytanie-ofertowe-_psycholog

  zalacznik-nr-1_formularz-ofertowy

  zalacznik-nr-2_cv

  zalacznik-nr-3_oswiadczenie-o-braku-powiazan

  19.12.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Psychologa:

  informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • Doradca zawodowy_projekt „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”

  12.12.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy., zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_doradca zawodowy”:

  zapytanie-ofertowe-_doradca-zawodowy

  zalacznik-nr-1_formularz-ofertowy

  zalacznik-nr-2_cv

  zalacznik-nr-3_oswiadczenie-o-braku-powiazan

  19.12.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Doradcy Zawodowego:

  informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

  30.11.2016 r.

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka ogłasza przedłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Formularze rekrutacyjne w ramach I Naboru będą przyjmowane w terminie do 16.12.2016 roku.

  Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy

  zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • analiza predyspozycji kandydatów,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
  • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

  Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

  – kobiety,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach,

  – osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

  MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  Biuro Projektu, ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław

  W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

  SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
  • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:
  1. Osobiście w Biurze Projektu – ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław, od poniedziałku do piątku, godz.: 09.00 – 17.00),
  2. Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

  NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
  2. Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny
  3. Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej
  4. Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

  Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

  – telefonicznie pod numerem: 793 256 760,

  – mailowo: dotacje@brcon.pl .

 • Nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

  04.11.2016

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka ogłasza I nabór do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Formularze rekrutacyjne w ramach I Naboru będą przyjmowane w terminie:

  od 21.11.2016 roku do 30.11.2016 roku.

  Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy

  zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • analiza predyspozycji kandydatów,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
  • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

  Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

  – kobiety,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach,

  – osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

  MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  Biuro Projektu, ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław

  W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

  SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
  • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:
  1. Osobiście w Biurze Projektu – ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław, od poniedziałku do piątku, godz.: 09.00 – 17.00),
  2. Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

  NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
  2. Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny
  3. Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej
  4. Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

  Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

  – telefonicznie pod numerem: 793 256 760,

  – mailowo: dotacje@brcon.pl .

 • Ogłoszenie dokumentów rekrutacyjnych

  Dnia 03.11.2016 r. Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka podaje do publicznej wiadomości dokumenty  projektowe w ramach projektu:

  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-0126/16

  W celu zapoznania się z wymogami i dokumentacją projektu, zapraszamy tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  bez-tytulu1

 • TRENER PRACY - POWIAT KŁODZKI

  25.10.2016

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy, zapraszamy do składania ofert na stanowisko trenera pracy, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Dokumenty do pobrania:

  1. zapytanie-ofertowe-trener-pracy-powiat-klodzki

  2. zalacznik-nr-1

  3. zalacznik-nr-2

  4  zalacznik-nr-3

  02.11.2016

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Trenera Pracy.

  informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-p-klodzki

 • TRENER PRACY - POWIAT WAŁBRZYSKI

  25.10.2016

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy, zapraszamy do składania ofert na stanowisko trenera pracy, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Dokumenty do pobrania:

  1. zapytanie-ofertowe-trener-pracy-powiat-walbrzyski

  2.zalacznik-nr-1

  3. zalacznik-nr-2

  4. zalacznik-nr-3

  02.11.2016

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Trenera Pracy.

  informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-p-walbrzyski

 • TRENER PRACY - POWIAT JELENIOGÓRSKI

  25.10.2016

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy, zapraszamy do składania ofert na stanowisko trenera pracy, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Dokumenty do pobrania:

  1. zapytanie-ofertowe-trener-pracy-powiat-jeleniogorski

  2. zalacznik-nr-1

  3. zalacznik-nr-2

  4. zalacznik-nr-3

  02.11.2016

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Trenera Pracy.

  informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-p-jeleniogorski

 • Rozpoczynamy kolejny nowy projekt "Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i utrzymać w zatrudnieniu - kobiety 50+"

  plakat-kobiety-50

 • Projekt 1.3.1 Aktywizacja. Praca. Integracja. Staż (Projekt APIS) dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą.

  plakat-1-3-1-piecza-zastepcza

 • Rozpoczynamy rekrutację do projektu "Kierunek przedsiębiorczość - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej",

  bez-tytulu1

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" NA DOLNYM ŚLĄSKU

  fepr-ds-ue-efs-kolor
  01.10.2016 r.rozpoczynamy realizację projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” RPDS.08.03.00-02-0126/16, w powiatach województwa dolnośląskiego: jeleniogórski, kamiennogórski, jaworski, złotoryjski, lwówecki, wałbrzyski, kłodzki, dzierżoniowski, ząbkowicki, legnicki.

  Projekt skierowany do 30 osób (18 Kobiet i 12 Mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj, osoby niepełnosprawne i/lub w wieku 50+ i/lub długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatów:  jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, legnickiego, w tym minimum 40% osób zamieszkujących obszary wiejskie.

  Oferowane wsparcie:

  • Analiza predyspozycji kandydata – ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego, pod kątem planowanej działalności gospodarczej. Diagnoza kompetencji zawodowych i weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Weryfikacja indywidualnych potrzeb kandydatów i ustalenie ścieżki wsparcia w projekcie.
  • Szkolenia i doradztwo – Szkolenia grupowe 100 godzin, w tym:  prawne aspekty prowadzenia firmy, podstawy księgowości i planowanie finansowe, ABC prowadzenia firmy, marketing, negocjacje i sprzedaż osobista, zasady sporządzania biznesplanu, zarządzanie firmą równych szans.                                                             Doradztwo indywidualne 4 godziny / osoba, w tym zajęcia uzupełniające związane z poszerzeniem tematyki związanej ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników/czek Projektu.
  • Wsparcie dotacyjne – 27 Uczestników Projektu, po pozytywnej ocenie Biznes Planu, otrzyma dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • Wsparcie pomostowe – udzielane w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym, Uczestnikom/czkom Projektu, którzy otrzymali dotacje na rozpoczęcie działąności gospodarczej. UP mają możliwość otrzymania również wsparcia pomostowego – finansowego wypłacanego przez okres średnio 9 miesięcy (od 6 m-cy do 12 m-cy).
 • Pracownia komputerowa_województwo wielkopolskie

  Poznań, 22.08.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Akademia kompetencji językowych i komputerowych”, nr RPWP.08.02.00-30-0155/15, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie, zapraszamy do składania ofert na wynajem pracowni komputerowej, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Dokumenty do pobrania:

  Poznań, 30.08.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem pracowni komputerowej.

  Dokumenty do pobrania:

 • Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe!

  Trwa rekrutacja do projektu „Akademia kompetencji językowych i komputerowych” na terenie województwa wielkopolskiego. plakat

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU "AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH" W WIELKOPOLSCE!

  efs_samorzad_kolor

  01.07.2016 r.rozpoczynamy realizację projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia kompetencji językowych i komputerowych” RPWP.08.02.00-30-0155/15, w województwie wielkopolskim.

  Projekt skierowany do 200 osób (130 Kobiet i 70 Mężczyzn) powyżej 25 roku życia, z wykształceniem maksymalnie średnim, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. wielkopolskiego.

  Oferowane wsparcie:

  – szkolenia język angielski na poziomie 0 – A2 (240 godzin lekcyjnych) dla 4 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: IX 2016 – II 2018

  – szkolenia język angielski na poziomie A1 – A2 (180 godzin lekcynjnych) dla 3 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: X 2016 – XI 2017

  – szkolenia język angielski na poziomie A2 (120 godzin lekcyjnych) dla 2 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: I 2017 – IX 2017

  – szkolenia język angielski na poziomie B1 – B2 (240 godzin lekcyjnych) dla 1 grupy, zakończone egzaminem TELC na poziomie B2. Okres realizacji: IV 2017 – XI 2017

  – szkolenia język niemiecki na poziomie 0 – A2 (240 godzin lekcyjnych) dla 4 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: X 2016 – I 2018.

  – szkolenia komputerowe zgodne z ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP , w tym:

  • poziom podstawowy A (60 godzin szkolenia) dla 3 grup w zakresie modułów: Informacja, Tworzenie treści, zakończone egzaminem zgodnym z ECCC. Okres realizacji: IX 2016 – I 2017.
  • poziom podstawowy A (60 godzin szkolenia) dla 2 grup w zakresie modułów: Informacja, Komunikacja zakończone egzaminem zgodnym z ECCC. Okres realizacji I 2017 – III 2017.
 • Zapraszamy na kursy językowe- angielski / niemiecki / francuski rozpoczynające się we wrześniu 2015!

  Kursy nasze przyczyniają się do podniesienie kluczowych kompetencji językowych dopasowanych do potrzeb rynku pracy. W trakcie zajęć kształtujemy wszystkie cztery aspekty językowe: mówienie, czytanie, pisanie oraz słuchanie. Przygotowujemy Uczestników do certyfikowanego egzaminu TELC na 6 poziomach zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

 • ZAPRASZAMY NA KURS KOMPUTEROWY ECDL!

  Ostatnie wolne miejsca na bezpłatny kurs komputerowy ECDL dla osób z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego. ECDL Start obejmuje 4 moduły: Użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menadżerska i prezentacyjna. Kurs zakończony egzaminem ECDL Start. Zgłoszenia przyjmujemy do 24.08.2015 r.

 • Ruszyła nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014 – 2020.

  Na co MŚP mogą otrzymać dofinasowanie w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego:

  Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa:

  1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R:

  a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych:.

  b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

  1.2 B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw

  – opublikowanie ogłoszenia o konkursie: wrzesień 2015

  Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

  1.4 A Tworzenia nowych modeli biznesowych MSP:

  a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa;

  b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

  – opublikowanie ogłoszenia o konkursie: październik 2015

  Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

  1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

  – opublikowanie ogłoszenia o konkursie: wrzesień 2015

  Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

  3.2.A. Głęboka modernizacja energetycznej obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

  3.2.B. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

  3.2.C. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią).

  – opublikowanie ogłoszenia o konkursie: październik 2015

IconBox Title

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka ogłasza przedłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Formularze rekrutacyjne w ramach II Naboru będą przyjmowane w terminie od 19.12.2016 r. do 30.12.2016 r.

Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • analiza predyspozycji kandydatów,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
  • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

– pozostają bez zatrudnienia,

– skończyły 30 lat,

– zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby powyżej 50 roku życia,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

Biuro Projektu, ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław

W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
  • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:

                  – Osobiście w Biurze Projektu – ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław, od poniedziałku do piątku, godz.: 9.00-17.00

                  – Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1.       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

2.       Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny

3.       Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej

4.       Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

KONTAKT:

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu (ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław):

– osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

– telefonicznie pod numerem: 793 256 760,

– mailowo: dotacje@brcon.pl .

IconBox Title

Click here to add your own text

 • List Title 1

 • List Title 2

 • List Title 3