• DOFINANSOWANIE NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

  12.06.2023

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka ogłasza nabór Wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  w ramach projektu „NOWY KRAJ – NOWY START” nr RPDS.08.02.00-02-0010/22. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy maksymalnie do wysokości 37 411,32 zł. netto.

   

  Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane 

  od 01.07.2023 r. 

  Wybór przedsiębiorców odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc. W ramach projektu przewidziano doposażenia lub wyposażenia 10 stanowisk pracy.

  KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

  Pracodawca, który:

    1. prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24) przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, przy czym do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
    1. w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników;
    1. w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie obniżył wymiaru czasu pracy pracownika (nie dotyczy podmiotu, który w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, obniżył wymiar czasu pracy pracownika lub zamierza obniżyć ten wymiar w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji, na podstawie art. 15g ust. 8 lub art. 15gb ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.);
    1. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
    1. nie został ukarany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

  JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY:

    1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (dokonywane przez Beneficjenta projektu),
    1. Zawarcie umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
    1. Złożenie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zawarcia umowy o refundację kosztów rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w kwocie netto (bez podatku VAT),zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy i udokumentowanie poniesionych w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy kosztów zgodnie ze specyfikacją zakupów;
    1. Pozytywny rezultat przeprowadzenia przez Beneficjenta kontroli utworzonego stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia;
    1. Zatrudnienie na utworzonym stanowisku pracy uczestniczki projektu „Nowy kraj – nowy start” w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli o której mowa powyżej  i przekazanie Beneficjentowi kopii umowy o pracę w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

  Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z przyznaną refundacją.

  SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY:

    1. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  wraz z załącznikami należy złożyć e w biurze projektu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, od dnia ogłoszenia naboru.
    1. Do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Pracodawca składa następujące dokumenty:
       1. kserokopię aktualnego dokumentu poświadczającego formę prawną Pracodawcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk CEiDG, w przypadku spółki cywilnej do wniosku należy dołączyć umowę spółki, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
       1. kserokopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentacji i podpisania umowy osoby wskazanej we wniosku lub pełnomocnictwo do reprezentowania Pracodawcy;
       1. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych (załącznik nr 1)
       1. w przypadku, gdy miejsce położenia stanowiska pracy nie wynika z dokumentów rejestrowych Pracodawcy, dokument (np. umowa najmu, dzierżawy, inne) potwierdzający prawo do dysponowania lokalem wskazanym jako miejsce położenia stanowiska pracy;
       1. w przypadku, gdy otrzymano pomoc de minimis – wszystkie zaświadczenia potwierdzające otrzymanie tej pomocy w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
       1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; Dz. U. z 2014, poz. 1543).

  Dokumenty do pobrania:

  2. Wniosek o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy wraz z załącznikami

  2. Formularz_pomoc_de_minimis

  Pozostałe dokumenty:

  1. Regulamin refundacji kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy

  2. Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  3.1 Wniosek o rozliczenie kosztów wyposażenia lub doosażenia stanowiska pracy

  4. Informacja o utrzymaniu stanowiska pracy

  5. Deklaracja pochodzenia sprzetu używanego

  6. Weksel z deklaracją wekslową

  7. Oświadczenie współmałżonka

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  02.06.2023 r.

  W dniu 02.06.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 02.06.2023 r. wpłynął 1 Formularz rekrutacyjny. Do projektu zakwalifikowała się 1 osoba. Kandydatka na Uczestniczkę projektu o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana telefonicznie

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  19.05.2023 r.

  W dniu 19.05.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 19.05.2023 r. wpłynął 1 Formularz rekrutacyjny. Do projektu zakwalifikowała się 1 osoba. Kandydatka na Uczestniczkę projektu o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  12.05.2023 r.

  W dniu 12.05.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 12.05.2023 r. wpłynęło 10 Formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikowało się 8 osób. Kandydatki na Uczestniczki projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  07.04.2023 r.

  W dniu 07.04.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 07.04.2023 r. wpłynęło 7 Formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikowało się  7 osób. Kandydatki na Uczestniczki projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  29.03.2023 r.

  W dniu 29.03.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 29.03.2023 r. wpłynął 1 Formularz rekrutacyjny. Do projektu zakwalifikowała się 1 osoba. Kandydatka na Uczestniczkę projektu o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  28.03.2023 r.

  W dniu 28.03.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 28.03.2023 r. wpłynął 1 Formularz rekrutacyjny. Do projektu zakwalifikowała się 1 osoba. Kandydatka na Uczestniczkę projektu o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  21.03.2023 r.

  W dniu 21.03.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 21.03.2023 r. wpłynęło 10 Formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikowało się  10 osób. Kandydatki na Uczestniczki projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  06.03.2023 r.

  W dniu 06.03.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 06.03.2023 r. wpłynęły 3 Formularze rekrutacyjne. Do projektu zakwalifikowały się 3 osoby. Kandydatki na Uczestniczki projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  01.03.2023 r.

  W dniu 01.03.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 01.03.2023 r. wpłynął 1 Formularz rekrutacyjny. Do projektu zakwalifikowała się 1 osoba. Kandydatka na Uczestniczkę projektu o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  24.02.2023 r.

  W dniu 24.02.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu  „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 24.02.2023 r. wpłynęło 17 Formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikował0 się 16 osób. Kandydatki na Uczestniczki  projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  16.02.2023 r.

  W dniu 16.02.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu  „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 16.02.2023 r. wpłynęło 30 Formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikował0 się 29 osób. Kandydatki na Uczestniczki  projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  07.02.2023 r.

  W dniu 07.02.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu  „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 07.02.2023 r. wpłynęło 5 Formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikowały się 4 osoby. Kandydatki na Uczestniczki  projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  31.01.2023 r.

  W dniu 31.01.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 31.01.2023 r. wpłynął 1 Formularz rekrutacyjny. Do projektu zakwalifikowała się 1 osoba. Kandydatka na Uczestniczkę projektu o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  26.01.2023 r.

  W dniu 26.01.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu  „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 26.01.2023 r. wpłynęły 2 Formularze rekrutacyjne. Do projektu zakwalifikowały się 2 osoby. Kandydatki na Uczestniczki  projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  25.01.2023 r.

  W dniu 25.01.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu  „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 25.01.2023 r. wpłynęło 6 Formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikowało się 6 osób. Kandydatki na Uczestniczki  projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  19.01.2023 r.

  W dniu 19.01.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu  „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 19.01.2023 r. wpłynął 1 Formularz rekrutacyjny. Do projektu zakwalifikowała się 1 osoba. Kandydatka na Uczestniczkę projektu o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  13.01.2023 r.

  W dniu 13.01.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu  „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 13.01.2023 r. wpłynął 1 Formularz rekrutacyjny. Do projektu zakwalifikowała się 1 osoba. Kandydatka na Uczestniczkę projektu o wynikach rekrutacji zostanie poinformowana telefonicznie.

 • „NOWY KRAJ – NOWY START” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - WYNIK POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  02.01.2023 r.

  W dniu 02.01.2023 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu  „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 30.12.2022 r. wpłynęło 20 Formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikowało się 15 osób. Kandydatki na Uczestniczki  projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie.

 • „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22 - wynik posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

  07.12.2022 r.

  W dniu 07.12.2022 r. w Biurze Projektu, w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu  „Nowy Kraj – Nowy Start” RPDS.08.02.00-02-0010/22. Do dnia 07.12.2022 r. wpłynęło 46 Formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikowało się 46 osób. Kandydatki na Uczestniczki  projektu o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie.

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU "Nowy kraj - nowy start"

  14.11.2022

  Zapraszamy imigrantki, które, którzy przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego, do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej pn. „Nowy kraj – nowy start”.

  Do projektu zapraszamy osoby z niepełnosprawnością.

  Zapewniamy niezbędne usprawnienia uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością. 

  Szczegóły na temat projektu, dostępne tutaj: http://www.brcon.pl/nowy-kraj-nowy-start/

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  30.09.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu ECCC po szkoleniu ICT dla 2 grup  Uczestników Projektu: 1 grupa – 10 osób w miejscowości Ligowo (województwo mazowieckie), 2 grupa – 8 osób w miejscowości Cetlin, zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin_ECCC

  Zał. 1 Formularz oferty ECCC

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

  Zał. 4_wymagania dot. bezpieczeństwa sanitarnego

  10.10.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  NTE – New Training Era – Beata Kuchalska, pl. Jana Pawła II 1 lok. 2, 06-400 Ciechanów
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  31.08.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali komputerowej do przeprowadzenia szkoleń ICT 8 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Cetlin (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku sala ICT

  Zał. 1 Formularz ofertowy

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3_Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  08.09.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  IT Complete Sp. z  o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  31.08.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wybór trenera/trenerów zdolnych do przeprowadzenia szkoleń ICT dla grupy 8 Uczestników Projektu w miejscowości Cetlin (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_ICT

  Załącznik nr 1 Formularz oferty

  Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

  Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  08.09.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  IT Complete Sp. z  o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  29.08.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu „Opiekun osób starszych i z niepełnosprawnością” dla 8 Uczestników Projektu w miejscowości Cetlin (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  06.09.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  MARSOFT Marcin Rokoszewski z  o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  30.06.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizacja usługi cateringowej w ramach Grupowych Warsztatów Umiejętności Społecznych dla Uczestników Projektu na terenie Cetlina (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku catering

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Klauzule społeczne

  Zał. 4 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  11.07.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  DiOS Doradztwo i Organizacja Szkoleń Katarzyna Sułek ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  20.06.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu „Magazynier” dla 10 Uczestników Projektu w miejscowości Ligowo (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  28.06.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  KAROWISKO RC Krzysztof Lenart ul. Nałkowskich 115/13, 20-470 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  20.06.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wybór trenera/trenerów zdolnych do przeprowadzenia szkoleń ICT dla grupy 10 Uczestników Projektu w miejscowości Ligowo (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_trener szkoleń_ICT

  Załącznik nr 1 Formularz oferty

  Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

  Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  28.06.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  IT Complete Sp. z  o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  20.06.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali komputerowej do przeprowadzenia szkoleń ICT 10 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Ligowo (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku sala ICT

  Zał. 1 Formularz ofertowy

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3_Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  28.06.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  IT Complete Sp. z  o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  18.05.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu ECCC po szkoleniu ICT dla grupy 10 Uczestników Projektu w miejscowości Radom (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin_ECCC

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

  Zał. 4_wymagania dot. bezpieczeństwa sanitarnego

  26.05.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  CONCORD Szkolenia Mobilne Łukasz Polski ul. Graniczna 22, 22-300 Krasnystaw
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  11.05.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizacja usługi cateringowej w ramach Grupowych Warsztatów Umiejętności Społecznych dla Uczestników Projektu , na terenie Ligowa (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku catering-Ligowo

  Zał. 1 Formularz oferty-Ligowo_gr.5

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Klauzule społeczne

  Zał. 4 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  19.05.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  DiOS Doradztwo i Organizacja Szkoleń Katarzyna Sułek ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  04.04.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wybór trenera/trenerów zdolnych do przeprowadzenia szkoleń ICT dla grupy 10 Uczestników Projektu w miejscowości Radom (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_trener szkoleń ICT

  Załącznik nr 1 Formularz oferty

  Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

  Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  12.04.2022
  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertęSave
  IT COMPLETE Sp. z  o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  04.04.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali komputerowej do przeprowadzenia szkoleń ICT 10 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Radom (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku sala komputerowa

  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

  Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Załącznik nr 3_Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  12.04.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  IT Complete Sp. z  o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  01.04.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu „Specjalista ds obsługi klienta z elementami sprzedaży” dla 8 Uczestników Projektu w miejscowości Radom (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  11.04.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy
  w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę
  MARSOFT Marcin Rokoszewski z  o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  02.02.2022 r.

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu Specjalista ds obsługi klienta z elementami sprzedaży  dla 8 Uczestników Projektu w miejscowości Radom (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  11.02.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  MARSOFT Marcin Rokoszewski, ul.Turystyczna 36, 20-207 Lublin

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  02.02.2022 r.

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu Pracownik obsługi biurowej z elementami kadr i płac dla 10 Uczestników Projektu w miejscowości Chotcza (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  11.02.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  IT COMPLETE Sp. z o.o., ul.Turystyczna 36, 20-207 Lublin

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  24.01.2022

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla  54  Uczestników Projektu, na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznaie Rynku_ pośrednik pracy

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3

  Załącznik nr 4

  01.02.2022

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  MARSOFT Marcin Rokoszewski, ul.Turystyczna 36, 20-207 Lublin

 • ZAKOŃCZENIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2”

  20.01.2022

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, informuje iż z dniem dzisiejszym tj. 20.01.2022 roku o godzinie 11:40 zakończył nabór wniosków o przyznanie  wsparcia pomostowego do projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 ” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20.

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  13.01.2021
  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu Specjalista ds obsługi klienta z elementam sprzedaży  dla 10 Uczestników Projektu w miejscowości Lipsko (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją

  Rozeznanie rynku_egzamin 

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  21.01.2022 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  MARSOFT Marcin Rokoszewski, ul.Turystyczna 36, 20-207 Lublin

 • NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2”

  12.01.2022 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka ogłasza nabór uzupełniający Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 ” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20.

   

  Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane w terminie:

  od 19.01.2022 roku do 03.02.2022 roku.

  Wnioski, które wpłyną przed lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Wniosek mogą złożyć tylko Uczestnicy Projektu, którzy podpisali Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego.  

  SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  – przez Wniosek należy rozumieć Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego , którego wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości , wraz z wymaganymi załącznikami: 

  zał. 12a  – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, 

  zał. 12b – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

  zał. 12c – Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

  – Wniosek należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej w wyznaczonym terminie naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Uczestnika/czkę projektu (definicja wskazana w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w § 1);

  PREFEROWANE JEST ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ.

  – Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Dokumenty należy wysłać na adres poczty: projekty@brcon.pl., natomiast hasło na adres poczty: biuro@brcon.pl. W tytule maila należy wpisać:  „Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2”;

  – w przypadku składania Wniosku w wersji papierowej, powinien on być dostarczony w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskazanego w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 17 pkt 14, str.48;

  – Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem Wniosku wraz załącznikami i oświadczeniami należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację;

  –  pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we Wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny;

   w przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego;

  –  niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Wniosku oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów;

  – jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż jeden Wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

  Biuro Projektu:  ul. Brzozowa 3b//4, 52-200 Wysoka

  Godziny pracy biura: 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku).

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Wersja czarno-biała:

  Zał.-12-Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego

  Zał.-12a-Oświadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minims_cz-b

  Zał.-12b-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

  Zał.-12c-Zestawienie-planowanych-wydatkow-wsprcie-pomostowe_cz-b

  Wersja kolor:

  Zał.-12-Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego

  Zał.-12a-Oświadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minims

  Zał.-12b-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

  Zał.-12c-Zestawienie-planowanych-wydatkow-wsprcie-pomostowe

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-507-780 lub mailowo projekty@brcon.pl.

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  03.01.2022 r.

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizacja usługi cateringowej w ramach Grupowych Warsztatów Umiejętności Społecznych dla Uczestników Projektu , na terenie Radomia (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją

  Rozeznanie rynku catering-Radom

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Klauzule społeczne

  12.01.2022 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  IT COMPLETE Sp. z o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin

 • TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!"

  03.01.2022 r.

  Zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

  W ramach wsparcia oferujemy:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości 921,60 zł. – szkolenia ICT
  • stypendium szkoleniowe w wysokości 960 zł. – szkolenia zawodowe
  • stypendium stażowe – 1536,60 zł. x 3 miesiące
  • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
  • catering podczas zajęć grupowych

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją dostępne są tutaj

  Można składać Formularz zgłoszeniowy online, dostępny tutaj

  Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu w Radomiu, ul. Biznesowa 9, wysłać pocztą lub kurierem, wysłać mailem na adres: mazowsze@brcon.pl ewentualne złożyć formularz online.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 31.12.2021 r. - biuro nieczynne

  Szanowni Państwo,

  informujemy, iż  dnia 31.12.2021 r. biuro będzie nieczynne.

 • 24.12.2021 r. - biuro nieczynne

  Szanowni Państwo,

  informujemy, iż  dnia 24.12.2021 r. biuro będzie nieczynne.

 • LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ, W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2"

  13.12.2021 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka przedstawia listę rankingową Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów, złożonych w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość 2” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20, po procedurze odwoławczej.

  6. Lista rankingowa wniosków i biznesplanów_PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2”

  08.12.2021 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 ” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20.

   

  Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane w terminie:

  od 15.12.2021 roku do 30.12.2021 roku.

  Wnioski, które wpłyną przed lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Wniosek mogą złożyć tylko Uczestnicy Projektu, którzy podpisali Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego.  

  SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  – przez Wniosek należy rozumieć Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego , którego wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości , wraz z wymaganymi załącznikami: 

  zał. 12a  – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, 

  zał. 12b – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

  zał. 12c – Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

  – Wniosek należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej w wyznaczonym terminie naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Uczestnika/czkę projektu (definicja wskazana w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w § 1);

  PREFEROWANE JEST ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ.

  – Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Dokumenty należy wysłać na adres poczty: projekty@brcon.pl., natomiast hasło na adres poczty: biuro@brcon.pl. W tytule maila należy wpisać:  „Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2”;

  – w przypadku składania Wniosku w wersji papierowej, powinien on być dostarczony w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskazanego w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 17 pkt 14, str.48;

  – Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem Wniosku wraz załącznikami i oświadczeniami należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację;

  –  pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we Wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny;

   w przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego;

  –  niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Wniosku oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów;

  – jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż jeden Wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

  Biuro Projektu:  ul. Brzozowa 3b//4, 52-200 Wysoka

  Godziny pracy biura: 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku).

  UWAGA: 24 grudnia 2021 r. biuro nieczynne.

   

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Wersja czarno-biała:

  Zał. 12 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

  Zał. 12a Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minims_cz-b

  Zał. 12b Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

  Zał. 12c Zestawienie planowanych wydatkow – wsprcie pomostowe_cz-b

  Wersja kolor:

  Zał. 12 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

  Zał. 12a Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minims

  Zał. 12b Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

  Zał. 12c Zestawienie planowanych wydatkow – wsprcie pomostowe

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-507-780 lub mailowo projekty@brcon.pl.

 • LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ, W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2"

  24.11.2021 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka przedstawia listę rankingową Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów, złożonych w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość 2” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20, po ocenie merytorycznej.

  Lista rankingowa wniosków i biznesplanów po ocenie merytorycznej

 • LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW PO OCENIE FORMALNEJ, W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2"

  09.11.2021 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka przedstawia listę rankingową Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów, złożonych w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość 2” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20, po ocenie formalnej.

  Lista rankingowa wniosków i biznesplanów po ocenie formalnej

 • NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z BIZNESPLANEM W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2”

  11.10.2021 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem do  projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 ” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20.

  Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane w terminie:

  od 20.10.2021 roku do 03.11.2021 roku.

  Wnioski, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

  Wniosek musi zostać złożony przez Uczestnika Projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

  SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  – przez Wniosek należy rozumieć Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem , którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości , wraz z wymaganymi załącznikami:

  zał. 8b – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

  zał. 8c – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

  zał. 8d – Szczegółowe zestawienie towarów i usług,

  zał. 8e – Zbiór oświadczeń do wniosku.

  Uczestnik/czka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego Wniosku, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

  – Wniosek należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej w wyznaczonym terminie naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Uczestnika/czkę projektu (definicja wskazana w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w § 1);

  PREFEROWANE JEST ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ.

  – Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Dokumenty należy wysłać na adres poczty: projekty@brcon.pl., natomiast hasło na adres poczty: biuro@brcon.pl. W tytule maila należy wpisać:  „Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2”;

  – w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskazanego w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 11 pkt 12, str.33;

  – Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, Wniosku wraz z biznesplanem, załącznikami i oświadczeniami należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację;

  –  pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we Wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny;

  w przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego;

  –  niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Wniosku oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów;

  – jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż jeden Wniosek,ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Wnioskui złożenie nowego w terminie trwania naboru.

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

  Biuro Projektu:  ul. Brzozowa 3b//4, 52-200 Wysoka

  Godziny pracy biura: 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku).

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Zał. 8 Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan

  Zał. 8b Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minims

  Zał. 8c Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

  Zał. 8d Szczegółowe zestawienie towarów i usług

  Zał. 8e Zbiór oświadczeń do wniosku

  Ogólna pula środków przeznaczonych na nabór:

  Alokacja (100%) wynosi 691 500,00 PLN z czego 576 250,00  PLN na procedurę podstawową i 115 250,00 PLN (ok. 16%) na procedurę odwoławczą.

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-507-780 lub mailowo projekty@brcon.pl.

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  06.10.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi w zakresie aktywnej integracji  o charakterze indywidualnego poradnictwa specjalistycznego prawno/obywatelsko/finansowego dla Uczestników Projektu , na terenie województwa mazowieckiego w miejscach dogodnych lokalizacyjne dla Uczestników/czek projektu, w szczególności w gminach poniżej progu defaworyzacji określonych w mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie Rynku_ Prawnik_Radca prawny._Specjalista

  1. Załącznik nr 1_Formularz oferty do rozeznania rynku

  2. Załącznik nr 2_Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych.

  3. Załącznik nr 3_Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

  4. Załącznik nr 4_Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  18.10.2021

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  1KROK Katarzyna Rokoszewska Usługi Księgowo-Podatkowe, 20-207 Lublin ul. Turystyczna 36

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" NR RPMA.09.01.00-14-G987/20

  05.10.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizacja usługi cateringowej w ramach Grupowych Warsztatów Umiejętności Społecznych dla Uczestników Projektu , na terenie gminy Chotcza (województwo mazowieckie), zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku catering

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Klauzule społeczne

  13.10.2021 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  IT COMPLETE Sp. z o.o., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2" NR RPDS.08.03.00-02-0047/20

  10.09.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0047/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na szkolenia w miejscowości Wrocław  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku sala Wrocław

  Zał. 1 do Rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  20.09.2021 r.

  Informacja o wybranym Wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  STOWARZYSZENIE TWORÓW I ZWOLENNIKÓW PSYCHOSTYMULACJI, Pl. Św. Macieja 5 lok. IIP, 50-244 Wrocław

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2" NR RPDS.08.03.00-02-0047/20

  10.09.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0047/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na szkolenia w miejscowości Legnica  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku sala Legnica

  Zał. 1 do Rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  20.09.2021 r.

  Informacja o wybranym Wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  OLEK Joanna Katarzyna Grela, ul. Andersa 27/6, 59-200 Legnica

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2" NR RPDS.08.03.00-02-0047/20

  10.09.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0047/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową podczas szkoleń w miejscowości Wrocław (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku catering Wrocław

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Klauzule społeczne

  20.09.2021 r.

  Informacja o wybranym Wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  SmaczneGo Elżbieta Witczak, ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2" NR RPDS.08.03.00-02-0047/20

  10.09.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0047/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową podczas szkoleń w miejscowości Legnica (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku catering Legnica

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  Zał. 3 Klauzule społeczne

  20.09.2021 r.

  Informacja o wybranym Wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  SmaczneGo Elżbieta Witczak, ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2" NR RPDS.08.03.00-02-0047/20

  10.09.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0047/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w miejscowości Wrocław (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku – szkolenia_Wrocław

  Zał. 1 do Rozeznania rynku_formularz oferty_Wrocław

  Zał. 2 do Rozeznanie rynku_RODO

  Zał. 3 do Rozeznanie rynku_RODO

  Zał. 4 do Rozeznanie rynku_wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  20.09.2021 r.

  Informacja o wybranym Wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  BRITISH BLUE Waldemar Waczyński, ul. Piastowska 12/7, 59-220 Legnica

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2" NR RPDS.08.03.00-02-0047/20

  10.09.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0047/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w miejscowości Legnica (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku – szkolenia_Legnica

  Zał. 1 do Rozeznania rynku_formularz oferty_Legnica

  Zał. 2 do Rozeznanie rynku_RODO

  Zał. 3 do Rozeznanie rynku_RODO

  Zał. 4 do Rozeznanie rynku_wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego

  20.09.2021 r.

  Informacja o wybranym Wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  BRITISH BLUE Waldemar Waczyński, ul. Piastowska 12/7, 59-220 Legnica

 • Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Kierunek przedsiębiorczość 2"

  03.09.2021 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka przedstawia listę rankingową osób zakwalifikowanych do  projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 ” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20.

  1. Lista zakwalifikowanych do projektu Uczestników

 • REKRUTACJA DO PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!"

  23.08.2021 r.

  Zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

  W ramach wsparcia oferujemy:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości 921,60 zł. – szkolenia ICT
  • stypendium szkoleniowe w wysokości 960 zł. – szkolenia zawodowe
  • stypendium stażowe – 1536,60 zł. x 3 miesiące
  • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
  • catering podczas zajęć grupowych

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją dostępne są tutaj

  Można składać Formularz zgłoszeniowy online, dostępny tutaj

  Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu w Radomiu, ul. Biznesowa 9, wysłać pocztą lub kurierem, wysłać mailem na adres: mazowsze@brcon.pl ewentualne złożyć formularz online.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!" nr RPMA.09.01.00-14-g987/20

  23.08.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Nowa przyszłość!” nr projektu RPMA.09.01.00-14-g987/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i/lub warsztatów grupowych dla  54  Uczestników Projektu, na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku_Doradztwo zawodowe:warsztaty grupowe

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3

  Załącznik nr 4

  01.09.2021 r.

  Informacja o wybranym Wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Dla części I zamówienia: Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

  Łukasz Ipnar

  Dla części II zamówienia: Warsztaty grupowe

  MARSOFT Marcin Rokoszewski

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2" NR RPDS.08.03.00-02-0047/20

  09.08.2021 r.
  W związku z realizacją projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0047/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla Kandydatów do Projektu w miejscowości Legnica lub okolice (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku sala Legnica lub okolice

  Zał. 1 do Rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  16.08.2021 r.

  Informacja o wybranym Wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  AP INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. komandytowo – akcyjna, ul. Piastowska 20, 59-220 Legnica

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2" NR RPDS.08.03.00-02-0047/20

  09.08.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0047/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla Kandydatów do Projektu w miejscowości Ząbkowice Śląskie lub okolice (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku sala Ząbkowice Śląskie lub okolice

  Zał. 1 do Rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  16.08.2021 r.

  Informacja o wybranym Wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  CWMP Magdalena Szopian – Wełyczko, ul. 1 Maja 7, 57 – 200 Ząbkowice Ślaskie

   

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2" NR RPDS.08.03.00-02-0047/20

  09.08.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0047/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla Kandydatów do Projektu w miejscowości Wrocław lub okolice (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku sala Wrocław lub okolice

  Zał. 1 do Rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  16.08.2021 r.

  Informacja o wybranym Wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Global Certification Centre Poland Sp. z o.o., ul. Brzozowa 3b/4 52-200 Wysoka

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2" NR RPDS.08.03.00-02-0047/20

  09.08.2021 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0047/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla  45  Kandydatów do Projektu, na terenie Dolnego Śląska, zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku – indywidualne doradztwo zawodowe

  Zał. 1 do Rozeznania rynku

  Zał. 2 do Rozeznanie rynku

  Zał. 3 do Rozeznanie rynku

  Zał. 4 do Rozeznanie rynku

  16.08.2021 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  AGNIESZKA KOŻUCH, ul. Rędzińska 63, 54-106 Wrocław

 • LISTA RANKINGOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ w projekcie "Kierunek przedsiębiorczość 2"

  03.08.2021 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka przedstawia listę rankingową formularzy rekrutacyjnych po ocenie merytorycznej, do projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 ” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20.

  1. Lista rankingowa po ocenie merytorycznej

 • REKRUTACJA DO PROJEKTU "NOWA PRZYSZŁOŚĆ!"

  21.07.2021 r.

  Zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

  W ramach wsparcia oferujemy:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości 921,60 zł. – szkolenia ICT
  • stypendium szkoleniowe w wysokości 960 zł. – szkolenia zawodowe
  • stypendium stażowe – 1536,60 zł. x 3 miesiące
  • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
  • catering podczas zajęć grupowych

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją dostępne są tutaj

  Można składać Formularz zgłoszeniowy online, dostępny tutaj

  Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu w Radomiu, ul. Biznesowa 9, wysłać pocztą lub kurierem, wysłać mailem na adres: mazowsze@brcon.pl ewentualne złożyć formularz online.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • LISTA RANKINGOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PO OCENIE FORMALNEJ w projekcie "Kierunek przedsiębiorczość 2"

  21.07.2021 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka przedstawia listę rankingową formularzy rekrutacyjnych po ocenie formalnej, do  projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 ” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20.

  1. Lista rankingowa po ocenie formalnej

 • Rozpoczynamy realizację projektu "Nowa przyszłość!"

  12.07.2021 r.

  Zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2”

  15.06.2021 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka ogłasza nabór dokumentów rekrutacyjnych do  projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 ” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20.

  Formularze rekrutacyjne w ramach naboru będą przyjmowane w terminie:

  od 29.06.2021 roku do 12.07.2021 roku.

  W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

  – szkolenia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,

  – wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w  maksymalnej wysokości 23 050,00 zł. netto, 

  -wsparcie pomostowe w wysokości do 2 600,00 zł. netto miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY,

  które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska

  – znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

  – nie wpisują się w wykluczenia wskazane w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  w § 4 pkt 5,

  – nie zamierzają rozpocząć działalności gospodarczej w jednym z sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ,

  – nie uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.

  OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, to osoby wpisujące się w jedną z poniższych grup:

  – kobiety,

  – osoby z niepełnosprawnością,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie)

  SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

  – przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości , w którym kandydaci opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu. 

  – dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej w wyznaczonym terminie naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandytata/tkę (definicja wskazana w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w § 1);

  PREFEROWANE JEST ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ.

  – dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu);

  – w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskazanego w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 6 pkt 15;

  – Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”;

  – wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą;

  – dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnegoprzez kandydata;

  – dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

  Biuro Projektu:  ul. Brzozowa 3b//4, 52-200 Wysoka

  Godziny pracy biura: 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku).

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczoėci

  Zał. 1 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

  Zał. 2 Formularz rekrutacyjny

  Zał. 3 Dokumenty poświadczające status reemigranta i imigranta

  Zał. 4 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

  Zał. 5 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

  Zał. 6 Formularz oceny i diagnoza potrzeb szkoleniowych

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 08.00 – 16.00,

  – telefonicznie pod numerem: 502 605 080, 570 507 780

  – mailowo: projekty@brcon.pl

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  09.05.2021 r.

  Z dniem 01.06.2021 r. rozpoczynamy realizację projektu „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2”, w ramach którego oferujemy wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł. , oraz wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł. przez max 12 miesięcy.

 • 21.01.2021 r.

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  21.02.2020 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu pracownik biurowy  dla 7 Uczestników Projektu w miejscowości Bystrzyca Kłodzka  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kwalifikacje – szkolenie ”Pracownik biurowy”

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

  28.02.2020 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Code Team Jordan Artur Bartosz, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  04.02.2020 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kompetencyjny po szkoleniu opiekun osób starszych  dla 6 Uczestników Projektu w miejscowości Wałbrzych  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kompetencje – opiekun osób strarszych

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  11.02.2020 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  10.01.2020 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kompetencyjny po szkoleniu opiekun osób starszych  dla 9 Uczestników Projektu w miejscowości Kłodzko  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kompetencje – opiekun osób strarszych

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  17.01.2020 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  27.12.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu pracownik biurowy z elementami kadr i płac  dla 6 Uczestników Projektu w miejscowości Ząbkowice  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kwalifikacje – szkolenie ”Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

  08.01.2020 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Code Team Jordan Artur Bartosz, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  16.12.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy dla Uczestników Projektu w miejscowości Bystrzycy Kłodzkiej lub okolice (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_sala Bystrzyca Kłodzka

  Zał. 1 do rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  23.12.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Kancelaria Finansowa Jolanta Łukowska,

  ul. Sienkiewicza 10c, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  09.12.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu pracownik biurowy  dla 9 Uczestników Projektu w miejscowości Bystrzyca Kłodzka  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kwalifikacje – szkolenie ”Pracownik biurowy”

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

  16.12.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Code Team Jordan Artur Bartosz, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław
 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  13.11.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy dla Uczestników Projektu w miejscowości Wałbrzych lub okolice (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_sala Wałbrzych

  Zał. 1 do rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  20.11.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Cafe Galeria Ogród Sztuki Grażyna Lelito – Dąbrowa,

  ul. Tadeusza Kościuszki 6, 58-310 Szczawno – Zdrój

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  22.10.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy dla Uczestników Projektu w miejscowości Ząbkowice Śląskie lub okolice (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_sala Ząbkowice Śląskie

  Zał. 1 do rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  29.10.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  CWMP Magdalena Szopian-Wełyczko,

  ul. 1 Maja 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  18.10.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu pracownik biurowy  dla 8 Uczestników Projektu w miejscowości Wrocław  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kwalifikacje – szkolenie ”Pracownik biurowy”

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

  25.10.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Code Team Jordan Artur Bartosz, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  27.09.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy dla Uczestników Projektu w miejscowości Bystrzyca Kłodzka (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

   1. Rozeznanie rynku_sala Bystrzyca Kłodzka
   1. Zał. 1 do rozeznania rynku
   1. Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  04.10.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Kancelaria Finansowa Jolanta Łukowska, ul. Sienkiewicza 10c, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  12.09.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kompetencyjnego po szkoleniu opiekun osób starszych dla 10 Uczestników Projektu w miejscowości Wałbrzych lub okolicach  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kompetencje – opiekun osób strarszych

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  19.09.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  09.09.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu terapeuta zajęciowy z kursem komputerowym  dla 3 Uczestników Projektu w miejscowości Wałbrzych lub okolicach  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kwalifikacje komputerowe

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań12.08.2019

  16.09.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Code Team Artur Bartosz Jordan, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  05.08.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu pracownik biurowy  dla 8 Uczestników Projektu w miejscowości Wałbrzych lub okolicach  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kwalifikacje – szkolenie ”Pracownik biurowy”

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

  12.08.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Code Team Artur Bartosz Jordan, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

 • STAŻ I SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU "Mam pracę"

  01.08.2019 r.

  Zapraszamy przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego do składania wniosków o 3-miesięczny staż zawodowy  lub 6-miesięczne subsydiowane zatrudnienie Uczestników/Uczestniczek Projektu „Mam pracę”.

  Dokumenty do pobrania:

  MAM PRACĘ

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  18.07.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu pracownik biurowy  dla 11 Uczestników Projektu w miejscowości Wrocław  (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kwalifikacje – szkolenie ”Pracownik biurowy”

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

  25.07.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Code Team Jordan Artur Bartosz, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  17.07.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kompetencyjnego po szkoleniu florystycznym dla 7 Uczestników Projektu w miejscowości Wałbrzych lub okolice (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kompetencje – szkolenie florystyczne

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  24.07.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  15.07.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego po szkoleniu pomoc hotelowa z kursem komputerowym  dla 3 Uczestniczek Projektu w miejscowości Wałbrzych lub okolice (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_egzamin kwalifikacje komputerowe

  Zał. 1 Formularz oferty

  Zał. 2 Lista spawdzająca_kwalifikacje

  Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

  22.07.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Code Team Artur Bartosz Jordan, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  12.07.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy dla Uczestników Projektu w miejscowości Wałbrzych lub okolice (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją:

  Rozeznanie rynku_sala Wałbrzych

  Zał. 1 do rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  22.07.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Cafe Galeria Ogród Sztuki Grażyna Lelito – Dąbrowa,

  ul. Tadeusza Kościuszki 6, 58-310 Szczawno – Zdrój

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  30.05.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego 50 dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, na terenie Dolnego Śląska, zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku_psycholog

  Zał. 1 do Rozeznania rynku

  Zał. 2 Wykaz doświadczenia zawodowego

  Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań

  07.06.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  MAGDALENA KEMPA, al. Niepodległości 3/1, 56-100 Wołów

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "MAM PRACĘ" NR RPDS.08.02.00-02-0124/18

  17.05.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy dla Uczestników Projektu w miejscowości Wrocław (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku_sala Wrocław

  Zał. 1 do rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  27.05.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Code Team Artur Bartosz Jordan, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU "Mam pracę" nr RPDS.08.02.00-02-0124/18

  17.05.2019 r.

  W związku z realizacją projektu „Mam pracę” nr projektu RPDS.08.02.00-02-0124/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy dla Uczestników Projektu w miejscowości Wałbrzych lub okolice (woj. dolnośląskie) zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku_sala Wałbrzych

  Zał. 1 do rozeznania rynku

  Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

  24.05.2019 r.

  Informacja o wybranym wykonawcy

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

  Bartłomiej Gromadzki, ul. Solicka 6a, 58-310 Szczawno-Zdrój.

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU "MAM PRACĘ"

  24.04.2019 r.

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKA AGENCJA PRACY DLA MŁODYCH” NR PROJEKTU POWR.01.02.01-02-0124/16

  23.07.2018 r.

  W związku z realizacją projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzących do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku kursy_Wałbrzych

  Rozeznanie rynku kursy_Złotoryja

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

  01.06.2018 r.

  Szanowni Państwo,

  Realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 01.06.2018 r. zakończył nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka serdecznie dziękuje wszystkim Państwu, którzy złożyli wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego i ma nadzieję, że odbyte szkolenia i kursy przyczynią się do rozwoju Państwa działalności gospodarczych.

 • LISTA RANKINGOWA DOT. UDZIELONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

  14.05.2018 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą udzielonego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia szkoleniowo-doradczego

 • Rozeznanie rynku w ramach Projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16

  19.04.2018 r.

  W związku z realizacją projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzących do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku kursy_ecc_wałbrzych – kurs komouterowy

  Rozeznanie rynku kursy_ecc_złotoryja – kurs komouterowy

  Rozeznanie rynku kursy – kurs prawa jazdy

 • LISTA RANKINGOWA DOT. UDZIELONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

  14.03.2018 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą udzielonego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia szkoleniowo-doradczego

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKA AGENCJA PRACY DLA MŁODYCH” NR PROJEKTU POWR.01.02.01-02-0124/16

  21.12.2017 r.

  W związku z realizacją projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzących do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku – kursy_ecc

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKA AGENCJA PRACY DLA MŁODYCH” NR PROJEKTU POWR.01.02.01-02-0124/16

  20.11.2017 r.

  W związku z realizacją projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzących do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku – kurs obsługi klienta

 • LISTA RANKINGOWA DOT. UDZIELONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

  13.11.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą udzielonego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia szkoleniowego

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKA AGENCJA PRACY DLA MŁODYCH” NR PROJEKTU POWR.01.02.01-02-0124/16

  21.09.2017 r.

  W związku z realizacją projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzących do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku kursy_ecc

 • LISTA RANKINGOWA DOT. UDZIELONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

  24.08.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą udzielonego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia szkoleniowego

 • LISTA RANKINGOWA DOT. UDZIELONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

  17.07.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą przyznanego finansowego wsparcia pomostowego oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia pomostowego

 • Zakończenie naboru wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

  01.07.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 01.07.2017 r. zakończył nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

  Ponadto Beneficjent informuje, że nadal można składać wnioski o przyznanie wsparcia szkoleniowo-doradczego. Pula środków pozostająca do wykorzystania wynosi 12 000,00 zł.

  Zgodnie z zapisami § 10 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wnioski należy składać na obowiązującym formularzu – ZAŁĄCZNIK 16 WNIOSEK WSPARCIE POMOSTOWE, w terminie wskazanym w ww. regulaminie.

  Miejsce składania wniosków – Biuro Projektów

  ul. Wałbrzyska 24 C, 52-314 Wrocław

 • Lista rankingowa dot. udzielonego wsparcia pomostowego

  27.06.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą udzielonego finansowego wsparcia pomostowego oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia pomostowego

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKA AGENCJA PRACY DLA MŁODYCH” NR PROJEKTU POWR.01.02.01-02-0124/16

  22.06.2017 r.

  W związku z realizacją projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzących do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku – kurs MS PowerPoint

 • LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - dot. Uczestników Projektu z III naboru uzupełniającego

  01.06.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru uzupełniającego.

  Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

 • LISTA RANKINGOWA DOT. UDZIELONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

  30.05.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową dotyczącą udzielonego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

  Lista rankingowa przyznanego wsparcia szkoleniowego

 • AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ

  24.05.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje aktualizację listy rankingowej Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach II naboru po rozpatrzeniu odwołań.

  Aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie środków_24.05.2017

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO RPO/SZKOLENIA/3

  19.05.2017

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i Utrzymać w Zatrudnieniu – Kobiety 50+”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę szkoleniową, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr RPO/Szkolenia/3.

  Załączniki:

    1. Zapytanie ofertowe_II Edycja
    1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
    1. Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia
    1. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

  27.05.2017

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na szkolenia „Opieka  w domu pomocy społecznej:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NR RPDS.08.03.00-02-0126/16

  18.05.2017

  INFORMACJA O NABORZE:

  BENEFICJENT BRC CONSULTING RENATA RÓŻYCKA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” NR RPDS.08.03.00-02-0126/16.

  ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SĄ UDZIELANE NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO PRZEZ UCZESTNIKA PROJEKTU WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI.

  Termin, w którym można składać wnioski: od 18.05.2017 r. do 25.05.2017 r. do godz. 16:00

  Miejsce składania wniosków – Biuro Projektu:

  BRC Consulting Renata Różycka

  Wałbrzyska 24c

  52-314 Wrocław

  W godzinach pracy biura projektu: Pn-Pt 8:00- 16:00

  Sposób składania wniosków:

  Wnioski składane są na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nr RPDS.08.03.00-02-0126/16. 

  Dopuszczone możliwości składania wniosków:

     1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach złożyć osobiście w Biurze Projektu.
     1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach przesłać listownie na adres Biura Projektu.

  W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacjach tj. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby, umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym uprzednio terminie. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Beneficjent.

  Załączniki:

  Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  ➢          wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu); /załącznik nr 1/

  ➢          Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis ; /załącznik nr 2/

  ➢          Kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy);

  ➢          oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej); /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych; /oświadczenie we wniosku/ 

  ➢          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.). /oświadczenie we wniosku/

  Powyższe załączniki do pobrania:

  Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie środków wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 2 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Ogólna pula środków przeznaczonych na nabór:

  Alokacja (100%) wynosi 45 4oo PLN

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • WYNIKI III NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  15.05.2017

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową  w ramach III naboru uzupełniającego do projektu, trwającego do 12.05.2017 r.

  lista rankingowa_III nabór uzupełniający

 • AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PO ZWIĘKSZENIU ALOKACJI GŁÓWNEJ

  10.05.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje aktualizację listy rankingowej Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach II naboru po zwiększeniu alokacji głównej.

  Aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie środków

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  08.05.2017 r.

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka informuje o rozpoczęciu kolejnej rekrutacji uzupełniającej do projektu  KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”.

  Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w dniach 08.05.2017 do 12.05.2017.

  Grupa docelowa: Kobiety i Mężczyzni powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby niepełnosprawne i/lub w wieku 50+ i/lub długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, legnickiego.

  Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko i wyłącznie osób, które mają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem/dyplomem/certyfikatem, co oznacza, że wraz z formularzem rekrutacyjnym należy złożyć stosowne dokumenty poświadczające i potwierdzające posiadanie wiedzy w wyżej wymienionym obszarze.

  Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu w godzinach 8:00 – 16:00 lub drogą pocztową. W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny.

  Formularze rekrutacyjne bez dokumentów poświadczających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, będą pozostawione bez rozpatrzenia.

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKA AGENCJA PRACY DLA MŁODYCH” NR PROJEKTU POWR.01.02.01-02-0124/16

  27.04.2017 r.

  W związku z realizacją projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzących do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku – kurs PowerPoint

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

  26.04.2017 r.

  INFORMACJA O NABORZE:

  BENEFICJENT BRC CONSULTING RENATA RÓŻYCKA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” NR RPDS.08.03.00-02-0126/16 .

  ZGODNIE Z ZAPISAMI § 10 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU – załącznik 16 Wniosek wsparcie pomostowe, W TERMINIE WSKAZANYM W WW. REGULAMINIE.

  Termin, od którego można składać wnioski: od 26.04.2017

  Miejsce składania wniosków – Biuro Projektu:

  BRC Consulting Renata Różycka

  Wałbrzyska 24c

  52-314 Wrocław

  W godzinach pracy biura projektu: Pn-Pt 8:00- 16:00

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo: dotacje@brcon.pl.

 • LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - II grupa

  24.04.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz listę rankingowa wniosków ocenionych negatywnie  w ramach II naboru.

  Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

  Lista rankingowa wniosków ocenionych negatywnie

 • AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ

  19.04.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje aktualizację listy rankingowej Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach I naboru po rozpatrzeniu odwołań.

  Aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie środków_po odwołaniach

 • Rozeznanie rynku na świadczenie kursów zawodowych: kurs telemarketera

  11.04.2017 r.

  Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach Projektu Nr POWR.01.02.01-02-0124/16 pt.: ”Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników zgodnie z Indywidualnym Poradnictwem Zawodowym i IPD + karta pośrednictwa pracy wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i uzyskaniem certyfikatów potwierdzających uzyskane kompetencje i kwalifikacje.

  Usługa obejmuje przeprowadzenie następujących kursów zawodowych: Kurs Telemarketera

  Załączniki:

  Rozeznanie rynku

  Formularz ofertowy

 • ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKA AGENCJA PRACY DLA MŁODYCH” NR PROJEKTU POWR.01.02.01-02-0124/16

  10.04.2017 r.

  W związku z realizacją projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzących do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku – Kurs MS PowerPoint

 • WYNIKI II NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  01.04.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową  Naboru uzupełniającego do projektu, trwającego do 31.03.2017 r.

  Lista rankingowa

  Wszystkim Państwu dziękujemy za zainteresowanie projektem.

 • Lista Rankingowa Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości

  27.03.2017 r.

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową  Wniosków o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach I naboru.

  Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków

 • WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  21.03.2017

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową  Naboru uzupełniającego do projektu, trwającego do 20.03.2017 r.

  Lista rankingowa

  Wszystkim Państwu dziękujemy za zainteresowanie projektem.

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  21.03.2017

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka informuje o rozpoczęciu kolejnej rekrutacji uzupełniającej do projektu  KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”.

  Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w dniach 21.03.2017 do 31.03.2017.

  Grupa docelowa: Kobiety i Mężczyzni powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby niepełnosprawne i/lub w wieku 50+ i/lub długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, legnickiego.

  Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko i wyłącznie osób, które mają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem/dyplomem/certyfikatem, co oznacza, że wraz z formularzem rekrutacyjnym należy złożyć stosowne dokumenty poświadczające i potwierdzające posiadanie wiedzy w wyżej wymienionym obszarze.

  Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu w godzinach 8:00 – 16:00 lub drogą pocztową. W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny.

  Formularze rekrutacyjne bez dokumentów poświadczających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, będą pozostawione bez rozpatrzenia.

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  21.03.2017

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i Utrzymać w Zatrudnieniu – Kobiety 50+”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na stanowisko pośrednika pracy, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Pośrednika Pracy.
 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NR RPDS.08.03.00-02-0126/16

  20.03.2017

  Informacja o naborze:

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 . Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości są udzielane na podstawie złożonego przez Uczestnika Projektu wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz załącznikami.

  Termin, od którego można składać wnioski: od 20.03.2017 r.

  Termin, do którego można składać wnioski: do 03.04.2017 r. do godz. 15:00

  Miejsce składania wniosków – Biuro Projektu:

  BRC Consulting Renata Różycka

  Wałbrzyska 24c

  52-314 Wrocław

  W godzinach pracy biura projektu: Pn-Pt 8:00- 16:00

  Sposób składania wniosków:

  Wnioski składane są na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nr RPDS.08.03.00-02-0126/16. 

  Dopuszczone możliwości składania wniosków:

   1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach złożyć osobiście w Biurze Projektu.
   1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach przesłać listownie na adres Biura Projektu.

  W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacjach tj. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby, umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym uprzednio terminie. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Beneficjent.

  Załączniki:

  Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  ➢          wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu); /załącznik nr 1/

  ➢          Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis ; /załącznik nr 2/

  ➢          Kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy);

  ➢          oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej); /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych; /oświadczenie we wniosku/ 

  ➢          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.). /oświadczenie we wniosku/

  Powyższe załączniki do pobrania:

  Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie środków wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 2 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Ogólna pula środków przeznaczonych na nabór:

  Alokacja (100%) wynosi 396 ooo PLN z czego 286 000 PLN na procedurę podstawową i 110 000 PLN (15%) na procedurę odwoławczą.

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • Rekrutacja uzupełnijąca

  10.03.2017

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do projektu  KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”.

  Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w dniach 10.03.2017 do 20.03.2017.

  Grupa docelowa: Kobiety i Mężczyzni powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby niepełnosprawne i/lub w wieku 50+ i/lub długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, legnickiego.

  Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko i wyłącznie osób, które mają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem/dyplomem/certyfikatem, co oznacza, że wraz z formularzem rekrutacyjnym należy złożyć stosowne dokumenty poświadczające i potwierdzające posiadanie wiedzy w wyżej wymienionym obszarze.

  Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu w godzinach 8:00 – 16:00 lub drogą pocztową. W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny.

  Formularze rekrutacyjne bez dokumentów poświadczających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, będą pozostawione bez rozpatrzenia.

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nr RPDS.08.03.00-02-0126/16

  20.02.2017

  Informacja o naborze :

  Beneficjent BRC CONSULTING Renata Różycka ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 . Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości są udzielane na podstawie złożonego przez Uczestnika Projektu wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz załącznikami.

  Termin, od którego można składać wnioski: od 20.02.2017 r.

  Termin, do którego można składać wnioski: do 06.03.2017 r. do godz. 15:00

  Miejsce składania wniosków – Biuro Projektu:

  BRC Consulting Renata Różycka

  Wałbrzyska 24c

  52-314 Wrocław

  W godzinach pracy biura projektu: Pn-Pt 8:00- 16:00

  Sposób składania wniosków:

  Wnioski składane są na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nr RPDS.08.03.00-02-0126/16. 

  Dopuszczone możliwości składania wniosków:

   1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach złożyć osobiście w Biurze Projektu.
   1. W formie papierowej wydrukowanej i opatrzonej podpisem. Wniosek w 2 egzemplarzach przesłać listownie na adres Biura Projektu.

  W obu przypadkach decyduje data wpływu do biura Beneficjenta.

  Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacjach tj. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby, umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym uprzednio terminie. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Beneficjent.

  Załączniki:

  Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  ➢          wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu); /załącznik nr 1/

  ➢          Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis ; /załącznik nr 2/

  ➢          Kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy);

  ➢          oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej); /oświadczenie we wniosku/

  ➢          oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych; /oświadczenie we wniosku/ 

  ➢          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.). /oświadczenie we wniosku/

  Powyższe załączniki do pobrania:

  Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie środków wraz z oświadczeniami

  Załącznik nr 2 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Ogólna pula środków przeznaczonych na nabór:

  Alokacja (100%) wynosi 264 ooo PLN z czego 242 000 PLN na procedurę podstawową i 22 000 PLN (15%) na procedurę odwoławczą.

  Pytania i odpowiedzi:

  Koordynator Projektu udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących ogłoszenia i odpowiedzi na pytania indywidualne, w godzinach pracy biura projektu pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo dotacje@brcon.pl.

 • WYNIKI II NABORU DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  10.02.2017

  Szanowni Państwo,
  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek Przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową do II Naboru do projektu, który zakończył się dnia 31.01.2017 r.

  Lista rankingowa

  Beneficjent informuje, iż dnia 10.02.2017 r. zostały wysłane do Państwa informacje dotyczące wyników naboru wraz z uzasadnieniem.
  Wszystkim Państwu dziękujemy za zainteresowanie projektem.

 • Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego RPO/Szkolenia/2

  06.02.2017

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i Utrzymać w Zatrudnieniu – Kobiety 50+”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę szkoleniową, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr RPO/Szkolenia/2.

  Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe_nowe

  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

  3. Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia

  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

  14.02.2017 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na szkolenia „Opieka  w domu pomocy społecznej”:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Zapraszamy do składania ofert

  30.01.2017

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i Utrzymać w Zatrudnieniu – Kobiety 50+”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę szkoleniową, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr RPO/Szkolenia/1.

  Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.

  2. Formularz ofertowy -załacznik nr 1

  3. Załącznik nr 2

  4. Załącznik nr 3

  06.02.2017

  Unieważnienie zapytania ofertowego nr RPO/Szkolenia/1 na usługę szkoleniową w ramach projektu 8.2 „Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i Utrzymać w Zatrudnieniu – Kobiety 50+”.

  załącznik: Unieważnienie zapytania ofertowego RPO_Szkolenia_1

 • Rozeznanie rynku w ramach Projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16

  17.01.2017 r.

  W związku z realizacją projektu „Dolnośląska Agencja Pracy dla Młodych” nr projektu POWR.01.02.01-02-0124/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzących do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji zawodowych zgodnie z  załączoną specyfikacją.

  Rozeznanie rynku_kurs tworzenie treści ECCC

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne bez barier"

  Plakat_jpg

 • PRZEDŁUŻENIE NABORU DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  14.01.2014 r.

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka ogłasza przedłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Formularze rekrutacyjne w ramach II Naboru będą przyjmowane w terminie  do 31.01.2017 r.

  Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

   • analiza predyspozycji kandydatów,
   • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
   • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
   • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
   • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

  Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

  – kobiety,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach,

  – osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

  MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  Biuro Projektu, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

  W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

  SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

   • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
   • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:

  – Osobiście w Biurze Projektu – ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław, od poniedziałku do piątku,    godz.: 9.00-17.00

  – Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

  NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1.       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

  2.       Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny

  3.       Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej

  4.       Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

  Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu (ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław):

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

  – telefonicznie pod numerem: 570 177 987

  – mailowo:  dotacje@brcon.pl

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU "Nowe TIK-nowe kompetencje-nowe możliwości"

  Plakat A4_zdj

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU "Cyfrowy świat - w stronę nowych kompetencji"

  PLAKAT zdj

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU "CYFROWY KIERUNEK NA KOMPETENCJE"

  plakat

 • SZKOLENIA i DORADZTWO INDYWIDUALNE_ PROJEKT "KIERUNEK PRZEDIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  10.01.2017 r.

  W związku z realizacją projektu „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr WND-RPDS.08.03.00-02-0126/16 realizowanego w ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_szkolenia_doradztwo”:

  Zapytanie ofertowe _szkolenia_doradztwo

  zalacznik-nr-1_formularz-ofertowy

  zalacznik-nr-2_oswiadczenie-o-braku-powiazan

  17.01.2017 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  24.01.2017 r.

  Informujemy o zmianie wyboru Oferenta:

  II Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Wyniki I NABORU do projektu "KIERUNEK PRZEDIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  Szanowni Państwo,

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka, realizator projektu „Kierunek Przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, publikuje listę rankingową do I Naboru do projektu, który zakończył się dnia 30.12.2016 r.

  lista-rankingowa

  Beneficjent informuje, iż dnia 05.01.2016 r. zostały wysłane do Państwa informacje dotyczące wyników naboru wraz z uzasadnieniem.

  Beneficjent przypomina o zmianie adresu Biura Projektu z: ul. Sezamkowa 1a/1, 52-317 Wrocław, na: ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław.

  Wszystkim Państwu dziękujemy za zainteresowanie projektem.

 • PRZEDŁUŻENIE NABORU DO PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

  PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka ogłasza przedłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Formularze rekrutacyjne w ramach II Naboru będą przyjmowane w terminie  do 13.01.2017 r.

  Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

   • analiza predyspozycji kandydatów,
   • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
   • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
   • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
   • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

  Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

  – kobiety,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach,

  – osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

  MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  Biuro Projektu, ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

  W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

  SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

   • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
   • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:

  – Osobiście w Biurze Projektu – ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław, od poniedziałku do piątku,    godz.: 9.00-17.00

  – Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

  NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1.       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

  2.       Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny

  3.       Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej

  4.       Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

  Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu (ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław):

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

  – telefonicznie pod numerem: 793 256 760,

  – mailowo: dotacje@brcon.pl .

 • DRUGI NABÓR formularzy zgłoszeniowych do projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka drugi nabór formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Formularze rekrutacyjne w ramach II Naboru będą przyjmowane w terminie od 19.12.2016 r. do 30.12.2016 r.

  Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

   • analiza predyspozycji kandydatów,
   • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
   • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
   • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
   • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

  Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

  – kobiety,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach,

  – osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

  MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  Biuro Projektu, ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław

  W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

  SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

   • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
   • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:

  – Osobiście w Biurze Projektu – ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław, od poniedziałku do piątku, godz.: 9.00-17.00

  – Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

  NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1.       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

  2.       Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny

  3.       Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej

  4.       Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

  Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu (ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław):

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

  – telefonicznie pod numerem: 793 256 760,

  – mailowo: dotacje@brcon.pl .

 • Sala_powiat jeleniogórski_projekt „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”

  12.12.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy., zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wynajem Sali w powiecie jeleniogórskim, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_sala powiat jeleniogórski”

  Zapytanie ofertowe _sala powiat jeleniogórski

  19.12.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcie sali w powiecie jeleniogórskim:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_powiat jeleniogórski

 • Sala_powiat kłodzki_projekt „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”

  12.12.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy., zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wynajem Sali w powiecie kłodzkim, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_sala powiat kłodzki”

  Zapytanie ofertowe _sala powiat kłodzki

  19.12.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcie sali w powiecie kłodzkim:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_powiat kłodzki

 • Sala_powiat wałbrzyski_projekt „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”

  12.12.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy., zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wynajem Sali w powiecie wałbrzyskim, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_sala powiat wałbrzyski”

  Zapytanie ofertowe _sala powiat wałbrzyski

  19.12.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcie sali w powiecie wałbrzyskim:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Wałbrzych

 • Psycholog_projekt „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”

  12.12.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy., zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług psychologa, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_psycholog”:

  zapytanie-ofertowe-_psycholog

  zalacznik-nr-1_formularz-ofertowy

  zalacznik-nr-2_cv

  zalacznik-nr-3_oswiadczenie-o-braku-powiazan

  19.12.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Psychologa:

  informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • Doradca zawodowy_projekt „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”

  12.12.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy., zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Szczegóły w załączniku „Zapytanie ofertowe_doradca zawodowy”:

  zapytanie-ofertowe-_doradca-zawodowy

  zalacznik-nr-1_formularz-ofertowy

  zalacznik-nr-2_cv

  zalacznik-nr-3_oswiadczenie-o-braku-powiazan

  19.12.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Doradcy Zawodowego:

  informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

 • PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

  30.11.2016 r.

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka ogłasza przedłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Formularze rekrutacyjne w ramach I Naboru będą przyjmowane w terminie do 16.12.2016 roku.

  Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy

  zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • analiza predyspozycji kandydatów,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
  • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

  Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

  – kobiety,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach,

  – osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

  MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  Biuro Projektu, ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław

  W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

  SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
  • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:
  1. Osobiście w Biurze Projektu – ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław, od poniedziałku do piątku, godz.: 09.00 – 17.00),
  2. Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

  NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
  2. Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny
  3. Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej
  4. Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

  Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

  – telefonicznie pod numerem: 793 256 760,

  – mailowo: dotacje@brcon.pl .

 • Nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

  04.11.2016

  Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka ogłasza I nabór do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Formularze rekrutacyjne w ramach I Naboru będą przyjmowane w terminie:

  od 21.11.2016 roku do 30.11.2016 roku.

  Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy

  zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • analiza predyspozycji kandydatów,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
  • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

  Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

  – kobiety,

  – osoby niepełnosprawne,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach,

  – osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

  MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  Biuro Projektu, ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław

  W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

  SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
  • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:
  1. Osobiście w Biurze Projektu – ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław, od poniedziałku do piątku, godz.: 09.00 – 17.00),
  2. Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

  NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie
  2. Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny
  3. Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej
  4. Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

  Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

  – telefonicznie pod numerem: 793 256 760,

  – mailowo: dotacje@brcon.pl .

 • Ogłoszenie dokumentów rekrutacyjnych

  Dnia 03.11.2016 r. Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka podaje do publicznej wiadomości dokumenty  projektowe w ramach projektu:

  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-0126/16

  W celu zapoznania się z wymogami i dokumentacją projektu, zapraszamy tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

  bez-tytulu1

 • TRENER PRACY - POWIAT KŁODZKI

  25.10.2016

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy, zapraszamy do składania ofert na stanowisko trenera pracy, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Dokumenty do pobrania:

  1. zapytanie-ofertowe-trener-pracy-powiat-klodzki

  2. zalacznik-nr-1

  3. zalacznik-nr-2

  4  zalacznik-nr-3

  02.11.2016

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Trenera Pracy.

  informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-p-klodzki

 • TRENER PRACY - POWIAT WAŁBRZYSKI

  25.10.2016

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy, zapraszamy do składania ofert na stanowisko trenera pracy, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Dokumenty do pobrania:

  1. zapytanie-ofertowe-trener-pracy-powiat-walbrzyski

  2.zalacznik-nr-1

  3. zalacznik-nr-2

  4. zalacznik-nr-3

  02.11.2016

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Trenera Pracy.

  informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-p-walbrzyski

 • TRENER PRACY - POWIAT JELENIOGÓRSKI

  25.10.2016

  W związku z realizacją projektu „Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i Utrzymać w zatrudnieniu – Kobiety 50+”, nr WND-RPDS.08.02.00-02-0202/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób poszukujących pracy, zapraszamy do składania ofert na stanowisko trenera pracy, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Dokumenty do pobrania:

  1. zapytanie-ofertowe-trener-pracy-powiat-jeleniogorski

  2. zalacznik-nr-1

  3. zalacznik-nr-2

  4. zalacznik-nr-3

  02.11.2016

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko Trenera Pracy.

  informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-p-jeleniogorski

 • Rozpoczynamy kolejny nowy projekt "Wyszkolić, Zatrudnić, wzmocnić i utrzymać w zatrudnieniu - kobiety 50+"

  plakat-kobiety-50

 • Projekt 1.3.1 Aktywizacja. Praca. Integracja. Staż (Projekt APIS) dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą.

  plakat-1-3-1-piecza-zastepcza

 • Rozpoczynamy rekrutację do projektu "Kierunek przedsiębiorczość - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej",

  bez-tytulu1

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU "KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" NA DOLNYM ŚLĄSKU

  fepr-ds-ue-efs-kolor
  01.10.2016 r.rozpoczynamy realizację projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” RPDS.08.03.00-02-0126/16, w powiatach województwa dolnośląskiego: jeleniogórski, kamiennogórski, jaworski, złotoryjski, lwówecki, wałbrzyski, kłodzki, dzierżoniowski, ząbkowicki, legnicki.

  Projekt skierowany do 30 osób (18 Kobiet i 12 Mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj, osoby niepełnosprawne i/lub w wieku 50+ i/lub długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatów:  jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, legnickiego, w tym minimum 40% osób zamieszkujących obszary wiejskie.

  Oferowane wsparcie:

  • Analiza predyspozycji kandydata – ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego, pod kątem planowanej działalności gospodarczej. Diagnoza kompetencji zawodowych i weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Weryfikacja indywidualnych potrzeb kandydatów i ustalenie ścieżki wsparcia w projekcie.
  • Szkolenia i doradztwo – Szkolenia grupowe 100 godzin, w tym:  prawne aspekty prowadzenia firmy, podstawy księgowości i planowanie finansowe, ABC prowadzenia firmy, marketing, negocjacje i sprzedaż osobista, zasady sporządzania biznesplanu, zarządzanie firmą równych szans.                                                             Doradztwo indywidualne 4 godziny / osoba, w tym zajęcia uzupełniające związane z poszerzeniem tematyki związanej ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników/czek Projektu.
  • Wsparcie dotacyjne – 27 Uczestników Projektu, po pozytywnej ocenie Biznes Planu, otrzyma dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • Wsparcie pomostowe – udzielane w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym, Uczestnikom/czkom Projektu, którzy otrzymali dotacje na rozpoczęcie działąności gospodarczej. UP mają możliwość otrzymania również wsparcia pomostowego – finansowego wypłacanego przez okres średnio 9 miesięcy (od 6 m-cy do 12 m-cy).
 • Pracownia komputerowa_województwo wielkopolskie

  Poznań, 22.08.2016 r.

  W związku z realizacją projektu „Akademia kompetencji językowych i komputerowych”, nr RPWP.08.02.00-30-0155/15, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie, zapraszamy do składania ofert na wynajem pracowni komputerowej, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

  Dokumenty do pobrania:

  Poznań, 30.08.2016 r.

  Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem pracowni komputerowej.

  Dokumenty do pobrania:

 • Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe!

  Trwa rekrutacja do projektu „Akademia kompetencji językowych i komputerowych” na terenie województwa wielkopolskiego. plakat

 • ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU "AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH" W WIELKOPOLSCE!

  efs_samorzad_kolor

  01.07.2016 r.rozpoczynamy realizację projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia kompetencji językowych i komputerowych” RPWP.08.02.00-30-0155/15, w województwie wielkopolskim.

  Projekt skierowany do 200 osób (130 Kobiet i 70 Mężczyzn) powyżej 25 roku życia, z wykształceniem maksymalnie średnim, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. wielkopolskiego.

  Oferowane wsparcie:

  – szkolenia język angielski na poziomie 0 – A2 (240 godzin lekcyjnych) dla 4 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: IX 2016 – II 2018

  – szkolenia język angielski na poziomie A1 – A2 (180 godzin lekcynjnych) dla 3 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: X 2016 – XI 2017

  – szkolenia język angielski na poziomie A2 (120 godzin lekcyjnych) dla 2 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: I 2017 – IX 2017

  – szkolenia język angielski na poziomie B1 – B2 (240 godzin lekcyjnych) dla 1 grupy, zakończone egzaminem TELC na poziomie B2. Okres realizacji: IV 2017 – XI 2017

  – szkolenia język niemiecki na poziomie 0 – A2 (240 godzin lekcyjnych) dla 4 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: X 2016 – I 2018.

  – szkolenia komputerowe zgodne z ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP , w tym:

  • poziom podstawowy A (60 godzin szkolenia) dla 3 grup w zakresie modułów: Informacja, Tworzenie treści, zakończone egzaminem zgodnym z ECCC. Okres realizacji: IX 2016 – I 2017.
  • poziom podstawowy A (60 godzin szkolenia) dla 2 grup w zakresie modułów: Informacja, Komunikacja zakończone egzaminem zgodnym z ECCC. Okres realizacji I 2017 – III 2017.
 • Zapraszamy na kursy językowe- angielski / niemiecki / francuski rozpoczynające się we wrześniu 2015!

  Kursy nasze przyczyniają się do podniesienie kluczowych kompetencji językowych dopasowanych do potrzeb rynku pracy. W trakcie zajęć kształtujemy wszystkie cztery aspekty językowe: mówienie, czytanie, pisanie oraz słuchanie. Przygotowujemy Uczestników do certyfikowanego egzaminu TELC na 6 poziomach zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

 • ZAPRASZAMY NA KURS KOMPUTEROWY ECDL!

  Ostatnie wolne miejsca na bezpłatny kurs komputerowy ECDL dla osób z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego. ECDL Start obejmuje 4 moduły: Użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menadżerska i prezentacyjna. Kurs zakończony egzaminem ECDL Start. Zgłoszenia przyjmujemy do 24.08.2015 r.

 • Ruszyła nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014 – 2020.

  Na co MŚP mogą otrzymać dofinasowanie w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego:

  Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa:

  1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R:

  a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych:.

  b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

  1.2 B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw

  – opublikowanie ogłoszenia o konkursie: wrzesień 2015

  Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

  1.4 A Tworzenia nowych modeli biznesowych MSP:

  a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa;

  b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

  – opublikowanie ogłoszenia o konkursie: październik 2015

  Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

  1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

  – opublikowanie ogłoszenia o konkursie: wrzesień 2015

  Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

  3.2.A. Głęboka modernizacja energetycznej obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

  3.2.B. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

  3.2.C. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią).

  – opublikowanie ogłoszenia o konkursie: październik 2015

IconBox Title

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka ogłasza przedłużenie naboru formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16 – dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Formularze rekrutacyjne w ramach II Naboru będą przyjmowane w terminie od 19.12.2016 r. do 30.12.2016 r.

Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • analiza predyspozycji kandydatów,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowa dotacja w wysokości maksymalnej 22 000,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe w wysokości do 1 500,00 PLN miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy,
  • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY, które łącznie spełniają następujące warunki:

– pozostają bez zatrudnienia,

– skończyły 30 lat,

– zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tereny powiatów: lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego.

Zgodnie z założeniami projektu wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wpisujących się w jedną z poniżej wymienionych grup, tj.:

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby powyżej 50 roku życia,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

Biuro Projektu, ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław

W godzinach pracy Biura: 9.00 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:

  • Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
  • Formularz rekrutacyjny może zostać złożony:

                  – Osobiście w Biurze Projektu – ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław, od poniedziałku do piątku, godz.: 9.00-17.00

                  – Drogą pocztową (poczta tradycyjna) – za termin złożenia uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1.       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

2.       Formularz rekrutacyjny: zalacznik-1_formularz-rekrutacyjny

3.       Karta oceny formalnej: zalacznik-2_karta-oceny-formalnej

4.       Karta oceny merytorycznej: zalacznik-3_karta-oceny-merytorycznej_karta-rozmowy-z-doradca-zawodowym

Pozostałe dokumenty projektowe znajdują się tutaj lub w zakładce Projekty –>  „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

KONTAKT:

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu (ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław):

– osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 09.00 – 17.00,

– telefonicznie pod numerem: 793 256 760,

– mailowo: dotacje@brcon.pl .

IconBox Title

Click here to add your own text

 • List Title 1

 • List Title 2

 • List Title 3