fepr-ds-ue-efs-kolor

„Cyfrowy świat – w stronę nowych kompetencji”

/RPDS.10.03.00-02-0306/16/

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Dofinansowanie projektu z UE: 177 280,87 zł

BENEFICJENT:
BRC CONSULTING Renata Różycka

CEL PROJEKTU: Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie ICT zgodnych z ramą DIGCOMP, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy, min.42 Kobiet  i 21 Mężczyzn powyżej 35 roku życia, o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego w powiatach Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, w okresie do 30.11.2017.

GRUPA DOCELOWA: 90 osób (60K i 30M) powyżej 35 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w powiatach Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy, w tym:
– 50 osób o niskich kwalifikacjach,
– 40 osób w wieku 50+,
– minimum 60% (54 osób) z terenów wiejskich Dolnego Śląska,
– minimum 5% (5 osób) osób z niepełnosprawnością.

WSPARCIE OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU:

1Szkolenia DIGCOMP poziom A:

Program szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A:
Obszar 1 – Informacja ‐ 12h
Obszar 2 – Komunikacja ‐ 18h
Obszar 3 – Tworzenie treści‐ 30h
Obszar 4 – Bezpieczeństwo ‐ 12h
Obszar 5 – Rozwiązywanie problemów ‐ 12h

2. Szkolenia DIGCOMP poziom B:

Program szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie B:
Obszar 1 – Informacja ‐ 15h
Obszar 2 – Komunikacja ‐ 21h
Obszar 3 – Tworzenie treśc i‐ 36h
Obszar 4 – Bezpieczeństwo ‐ 15h
Obszar 5 – Rozwiązywanie problemów ‐ 15h

3. Egzaminy kompetencyjne:

Wszyscy Uczestnicy Projektu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji. Egzaminy prowadzą do certyfikacji kompatybilnej z ramą DIGCOMP, w wyniku której minimum 70% Uczestników Projektu otrzyma Certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji:
Certyfikat poziom A – Uczestnik Projektu zna teoretycznie bazowe pojęcia z każdego modułu i potrafi się posługiwać ogólnymi dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym.
Certyfikat poziom B – Uczestnik Projektu posiada kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych,w każdym module i dla każdej kompetencji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.01.2017 r. – 30.11.2017 r.

Nabór Uczestników Projektu otwarty, powszechny i zgodny z polityką równych szans, zwalczający przejawy dyskryminacji.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin projektu
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenia Uczestnika projektu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących)
Test kompetencyjny
Ankieta potrzeb szkoleniowych
Ankieta potrzeb osób niepełnosprawnych (dotyczy osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności)


HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

Szkolenia – poziom A:

Grupa A1/B (Gostków) – harmonogram
Grupa A2/B (Wyskok) – harmonogram
Grupa A3/B (Piechowice) – harmonogram
Grupa A4/B (Piechowice 2) – harmonogram
Grupa A5/B (Osetnica 2) – harmonogram

Szkolenia – poziom B:
Grupa B1/B (Podgórki) – harmonogram
Grupa B2/B (Siedlęcin) – harmonogram
Grupa B3/B (Rogoźnik) – harmonogram
Grupa B4/B (Osetnica 3) – harmonogram (aktualizacja 18.10.2017)

UWAGA:
Nabór na szkolenia komputerowe został już zamknięty w związku z realizacją wymaganych zadań.


BIURO PROJEKTU:
ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław
tel. 574 067 444
mail: projekty@brcon.pl