Cel projektu: 

zwiększenie w terminie od 01.06.2021 do 31.12.2022 zdolności i możliwości samozatrudnienia 36 [20K/16M] osób od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego (w tym min.15 [8K/7M] osób na obszarach wiejskich), pozostających bez zatrudnienia: 20 [11K/9M] bezrobotnych i 16 [9K/7M] biernych zawodowo, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 •   min.20 kobiet,
 •  min.7 [4K/3M] osób po 50 r.ż,
 • min.3 [2K/1M] osób z niepełnosprawnościami,
 • min.6 [3K/3M] długotrwale bezrobotnych,
 • min.19 [10K/9M] osób o niskich kwalifikacjach,

z których 30 osób [17K/13M] założy własną działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez min.12 miesięcy.
Maksymalnie 83% grupy docelowej, tj. 30 [17K/13M] UP mogą stanowić osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. – Beneficjent zapewnia, że w przypadku pozytywnej oceny biznesplanu, otrzymają oni środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej.

ZADANIA:

 1. Rozmowa z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Realizacja wsparcia szkoleniowego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł. netto.
 4. Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 2 600,00 zł. netto przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

Grupa docelowa:

-36 Uczestników/Uczestniczek Projektu, w tym 20 Kobiet i 16 Mężczyzn, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego, w tym minimum 15 osób (8K i 7M) na obszarach wiejskich, pozostających bez zatrudnienia, tj:

20 (11K i 9 M) – bezrobotnych

16 (9K i 7 M) – biernych zawodowo, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– min. 20 kobiet

– min. 7 (4K i 3 M) osób powyżej 50 rż.

– min. 3 (2K i 1 M) osoby z niepełnosprawnościami

– min. 6 (3K i 3M) osoby długotrwale bezrobotne,

– min. 19 (10K i 9M) osoby o niskich kwalifikacjach,

z wyłączeniem osób wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia, wskazanych poniżej,

– zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

– Do projektu nie będą rekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.

Ze wsparciaudzielanego w ramach projektu realizowanego wyłączone zostaną osoby:

 • zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie lub w ciągu ostatnich 3 lat u tego Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;
 • które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem/współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego
  w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa
  i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy oraz osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat były członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;
 • pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
 • będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub osobami bliskimi (osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) Beneficjenta, partnera lub wykonawcy
  w projekcie;
 • pozostające z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w projekcie w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
 • posiadające udziały lub akcje Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie;
 • będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;
 • pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował wniosek
  o dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
 • będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu;
 • posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu,
 • które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu);
 • w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych;
 • zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać 
ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 
r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 
2018 r. o komornikach sądowych.
 •  w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były 
wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych;
 • w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego.  Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo- pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa.
 • otrzymały w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają w ramach niniejszego Projektu, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy;
 • zamierzają założyć działalność w ramach sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu  co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność (pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia);
 • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny,
  z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego.
 • osoby karane za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny(Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
 • posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
 • posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach projektu;
 • nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 • odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 31.12.2022

Rekrutacja: otwarta, jawna, zgodna z zasadą bezstronności i rzetelności oraz równości szans i niedyskryminacji.

Podstawowy proces rekrutacji obejmuje:

 • nabór Formularzy rekrutacyjnychi ich weryfikacja pod względem formalnym (kompletność danych, ocena przynależności kandydata do grupy docelowej projektu, wymagane oświadczenia i podpisy), ocena merytoryczna planowanej działalności gospodarczej.
 • przeprowadzenie przez doradców zawodowych rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami  do projektu,
 • przeprowadzenie obrad Komisji Rekrutacyjnej,
 • przeprowadzenie procedury odwoławczej i ogłoszenie ostatecznej listy uczestników Projektu
  i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.                                                                                                                                  

  15.06.2021 r. Beneficjent ogłasza nabór dokumentów rekrutacyjnych do  projektu „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 ” nr RPDS.08.03.00-02-0047/20.

  Formularze rekrutacyjne w ramach naboru będą przyjmowane w terminie:

  od 29.06.2021 roku do 12.07.2021 roku.

  W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

  W PROCESIE REKRUTACYJNYM MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY,

  które łącznie spełniają następujące warunki:

  – pozostają bez zatrudnienia,

  – skończyły 30 lat,

  – zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska

  – znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

  – nie wpisują się w wykluczenia wskazane w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  w § 4 pkt 5,

  – nie zamierzają rozpocząć działalności gospodarczej w jednym z sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ,

  – nie uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.

  OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, to osoby wpisujące się w jedną z poniższych grup:

  – kobiety,

  – osoby z niepełnosprawnością,

  – osoby powyżej 50 roku życia,

  – osoby długotrwale bezrobotne,

  – osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie)

  SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

  – przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości , w którym kandydaci opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu. 

  – dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej w wyznaczonym terminie naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandytata/tkę (definicja wskazana w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w § 1);

  PREFEROWANE JEST ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ.

  – dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu);

  – w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskazanego w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 6 pkt 15;

  – Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”;

  – wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą;

  – dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnegoprzez kandydata;

  – dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

  Biuro Projektu:  ul. Brzozowa 3b//4, 52-200 Wyosoka

  Godziny pracy biura: 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku).

  KONTAKT:

  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

  – osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura: 08.00 – 16.00,

  – telefonicznie pod numerem: 502 605 080, 570 507 780

  – mailowo: projekty@brcon.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:
.
.
 HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM
.
.
HARMONOGRAM SZKOLEŃ
 GRUPA 1_LEGNICA
GRUPA 2_WROCŁAW
GRUPA 3_WROCŁAW