fepr-ds-ue-efs-kolor

Cel projektu: wzrost przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim, dzięki aktywizacji zawodowej 30 Uczestników/czek Projektu (18 K i 12 M) bezrobotnych, od 30 roku życia, zamieszkujących na terenie powiatów: lwóweckiego,jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego ,złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego,kamiennogórskiego oraz ząbkowickiego, za pomocą kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz środków na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej do 31.05.2018 r.

Grupa docelowa: 18 Kobiet i 12 Mężczyzn powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby niepełnosprawne i/lub w wieku 50+ i/lub długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatów:  jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, legnickiego, w tym minimum 40% osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Oferowane wsparcie:

  • Analiza predyspozycji kandydata – ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego, pod kątem planowanej działalności gospodarczej. Diagnoza kompetencji zawodowych i weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Weryfikacja indywidualnych potrzeb kandydatów i ustalenie ścieżki wsparcia w projekcie.
  • Szkolenia i doradztwo – Szkolenia grupowe 100 godzin, w tym:  prawne aspekty prowadzenia firmy, podstawy księgowości i planowanie finansowe, ABC prowadzenia firmy, marketing, negocjacje i sprzedaż osobista, zasady sporządzania biznesplanu, zarządzanie firmą równych szans.                                                             Doradztwo indywidualne 4 godziny / osoba, w tym zajęcia uzupełniające związane z poszerzeniem tematyki związanej ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników/czek Projektu.
  • Wsparcie dotacyjne – 27 Uczestników Projektu, po pozytywnej ocenie Biznes Planu, otrzyma dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • Wsparcie pomostowe – udzielane w postaci indywidualnych usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym, Uczestnikom/czkom Projektu, którzy otrzymali dotacje na rozpoczęcie działąności gospodarczej. UP mają możliwość otrzymania również wsparcia pomostowego – finansowego wypłacanego przez okres średnio 9 miesięcy (od 6 m-cy do 12 m-cy).
DOKUMENTY PROJEKTOWE:
Harmonogramy realizacji wsparcia
HARMONOGRAM SZKOLEŃ_GRUPA I
HARMONOGRAM INDYWIDUALNEGO DORADZTWA
HARMONOGRAM SZKOLEŃ_GRUPA II