Kursy językowe

Kursy językowe ANGIELSKI / NIEMIECKI / FRANCUSKI

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych przez uczestników z zakresu języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego na 6 poziomach zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Program szkolenia uzależniony jest od poziomu biegłości językowej.
KORZYŚCI: dzięki szkoleniu Uczestnicy nabędą/podniosą kompetencje kluczowe, co przełoży się na korzyści w wielu aspektach życia zawodowego i prywatnego:
Praca:
• Znając język obcy, masz większe możliwości na rynku pracy.
• Możesz otrzymać lepiej płatną pracę.
• Możesz pracować za granicą lub w firmie zagranicznej mającej przedstawicielstwo w Polsce.
Zrozumienie innej kultury:
• Poznajesz różne aspekty kultury danego kraju, lepiej rozumiesz jego mieszkańców oraz sam język.
• Masz dostęp do źródeł w oryginalnym języku – w pierwotnej, a niezmienionej tłumaczeniem formie.
Podróże:
• Czujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych, ponieważ potrafisz się porozumieć.
• Możesz nawiązywać ciekawe znajomości.
• Poznajesz ludzi mieszkających w danym kraju i dowiadujesz się od nich ciekawych rzeczy.
Kontakty z obcokrajowcami:
• Nawiązujesz znajomości i przyjaźnie z ludźmi z innych krajów.
• Śmiało rozmawiasz ze spotkanymi na ulicy lub w sklepie turystami.
• Odnawiasz kontakty z krewnymi, którzy wyemigrowali, a których rodziny nie mówią po polsku.
Nowoczesność:
• Możesz swobodnie korzystać z internetu.
• Rozumiesz instrukcje obsługi urządzeń niedostępne w języku polskim.
• Oglądasz międzynarodowe stacje telewizyjne i jesteś na bieżąco z wiadomościami oraz nowinkami technologicznymi.
Gimnastyka umysłu:
• Cały czas ćwiczysz pamięć krótko- i długoterminową.
• Twój umysł staje się elastyczny.
• Rozwijasz swoją kreatywność, zdolność kojarzenia oraz rozwiązywania problemów.
UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do tych osób, które chciałyby nabyć bądź podwyższyć poziom swoich umiejętności językowych.
POZIOM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ
wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Poziom podstawowy
Poziom A1 odpowiadający egzaminom:
– Egzamin gimnazjalny na poziomie podstawowym (A1/A2)
– telc A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
Poziom A2 odpowiadający egzaminom:
– Egzamin gimnazjalny na poziomie rozszerzonym (A2+/B1)
– telc A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także porusza sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Poziom samodzielności
Poziom B1 odpowiadający egzaminom:
– Matura na poziomie podstawowym (B1/A2)
– telc B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.
Poziom B2 odpowiadający egzaminom:
– Matura na poziomie rozszerzonym
– telc B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalna rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Poziom biegłości
Poziom C1 odpowiadający egzaminom:
– Matura dla klas dwujęzycznych
– telc C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
Poziom C2 odpowiadający egzaminowi:
– telc C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.