fepr-ds-ue-efs-kolor

 

„Nowe TIK-nowe kompetencje-nowe możliwości”

/RPDS.10.03.00-02-0270/16/

Projekt realizowany w partnerstwie: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (wcześniej E-Media Sp. z o.o.) i BRC CONSULTING Renata Różycka, w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Dofinansowanie projektu z UE: 280 428,75 zł

CEL PROJEKTU: Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie ICT zgodnych z ramą DIGCOMP, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy, minimum 63 Kobiet i 35 Mężczyzn powyżej 25 roku życie, o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+,którzy uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w powiatach Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, w okresie do 31.01.2018 r.

GRUPA DOCELOWA – 140 osób (90K i 50M) powyżej 25 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w powiatach Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy, w tym:
80 osób o niskich kwalifikacjach,
60 osób w wieku 50+,
minimum 60% (84 osób) z terenów wiejskich Dolnego Śląska,
minimum 5% (7 osób) osób z niepełnosprawnością.

WSPARCIE OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU:

1Szkolenia DIGCOMP poziom A w 5 obszarach zgodnie z ramą Digital Competence Framework:

Program szkolennia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A:
Obszar 1. Informacja ‐ 12h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 18h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐ 30h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 12h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 12h

2. Szkolenia DIGCOMP poziom B w 5 obszarach zgodnie z ramą Digital Competence Framework:

Program szkolennia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie B:
Obszar 1. Informacja ‐ 15h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 21h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐ 36h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 15h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 15h

3. Egzaminy kompetencyjne:

Wszyscy Uczestnicy Projketu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji,

Egzaminy prowadzą do certyfikacji kompatybilnej z ramą DIGCOMP,w wyniku której minimum 70% Uczestników Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji:
Certyfikat poziom A – Uczestnik Projektu zna teoretycznie bazowe pojęcia z każdego modułu i potrafi się posługiwać ogólnymi dostępnymi narzędziami w podstawowym zakreesie funkcjonalnym.
Certyfikat poziom B – Uczestnik Projektu posiada kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych,w każdym module i dla każdej kompetencji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2017 r. – 31.01.2018

Nabór Uczestników Projektu otwarty, powszechny i zgodny z polityką równych szans, zwalczający przejawy dyskryminacji.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin projektu
Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 Oświadczenia Uczestnika projektu
Załącznik nr 4 Oświadczenie Uczestnika o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących)
Test kompetencyjny
Ankieta potrzeb szkoleniowych
Ankieta potrzeb osób niepełnosprawnych (dotyczy osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności)


HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

Szkolenia – poziom A:
Grupa A1/E (Chrośnica) – harmonogram
Grupa A2/E (Rokitnica) – harmonogram
Grupa A3/E (Rogoźnik) – harmonogram
Grupa A4/E (Cieszów) – harmonogram (akt. 17.11.2017 r.)
Grupa A5/E (Wysocko) – harmonogram
Grupa A6/E (Szczawno-Zdrój) – harmonogram
Grupa A7/E (Szczawno-Zdrój 2) – harmonogram
Grupa A8/E (Kowary 4) – harmonogram
Grupa A9/E (Brochocin) – harmonogram

Szkolenia – poziom B:
Grupa B1/E (Twardocice) – harmonogram
Grupa B2/E (Golińsk) – harmonogram
Grupa B3/E (Kowary 3) – harmonogram
Grupa B4/E (Biegoszów) – harmonogram
Grupa B5/E (Ulesie) – harmonogram aktualizacja z dnia 11.01.2018 r.


BIURO PROJEKTU:
ul. Wałbrzyska 24c
52-314 Wrocław
tel. 574 067 444
e-mail: projekty@brcon.pl