WersjaRPOWM_poziomy kolor

 

 

„Nowoczesne TIK – nowoczesne kompetencje mieszkańców Mazowsza”

RPMA.10.02.00-14-4852/16 projekt realizowany w partnerstwie E-Media Sp. z o.o.  i BRC Consulting w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.  Dofinansowanie projektu z UE: 499 352,50 zł.

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie lub nabycie kluczowych kompetencji z Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych przez 220 osób (140K, 80M) powyżej 25 roku życia,  o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących w subregionie płockim/ciechanowskim.

Grupa docelowa:

 • osoby w wieku aktywności zawodowej (od 25 roku życia) – weryfikowany na podstawie numeru PESEL,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych (najwyżej wykształcenie średnie),
 • zamieszkujących, uczących lub pracujących na obszarze powiatów: PŁOCKI, GOSTYNIŃSKI, SIERPECKI, PŁOŃSKI, MŁAWSKI, ŻUROMIŃSKI, PRZASNYSKI, CIECHANOWSKI;
 • chcących podnieść kompetencje  z zakresu obsługi komputera;
 • które nie uczestniczyły w tożsamych szkoleniach realizowanych w ramach PO KL.

Punkty premiujące otrzymują:

 • kobiety (+10p., minimum 140 osób w projekcie),
 • osoby powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL (+10p., minimum 140 osób w projekcie),
 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie (+10p., minimum 140 osób w projekcie),
 • osoby zamieszkujące miasta do 100 tys. Mieszkańców (+5p.)
 • osoby długotrwale bezrobotne (+10p.)
 • osoby bierne zawodowo (+5p.)
 • osoby z niepełnosprawnością (+15p.)
 • osoby z rodzin, gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 500zł (+10p.)
 • osoby z rodzin, gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 1000zł (+5p.)

WSPARCIE OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU: szkolenia komputerowego z następujących obszarów wiedzy:

 • Informacja (DCM1),
 • Komunikacja (DCM2),
 • Tworzenie treści (DCM3),
 • Bezpieczeństwo (DCM4),
 • Rozwiązywanie problemów (DCM5).

Organizowane szkolenia:

A – szkolenia na poziomie podstawowym, trwające 84 godziny lekcyjne, dla 15 grup szkoleniowych.

B – szkolenie na poziomie średniozaawansowanym, trwające 102 godziny lekcyjne dla 7 grup szkoleniowych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.06.2018

Obszar realizacji: województwo mazowieckie

Udział w projekcie : Nieodpłatny

Aby zapisać się do projektu, należy skontaktować z  biuro@emedia-poznan.pl

E-MEDIA Sp. z o.o.,

ul. Sieradzka 4c,

60-163 Poznań.