Projekty

źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu

źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu

REALIZOWANE PROJEKTY

NOWY KRAJ - NOWY START


     „Nowy kraj – nowy start”

 RPDS.08.02.00-02-0010/22 projekt współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 8: Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu: 3 604 701,01 PLN.

Więcej…

Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2


     „Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2”

 RPDS.08.03.00-02-0047/20 projekt współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 8: Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu: 1 953 530,16 PLN.

Więcej… 

NOWA PRZYSZŁOŚĆ !

RPMA.09.01.00-14-g987/20-00 projekt współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 984 132,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 885 719,25 PLN.

Więcej…

MAM PRACĘ


     „Mam pracę”

 RPDS.08.02.00-02-0124/18 projekt współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 8: Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 1 307 002,93PLN.

Więcej…

AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH


efs_samorzad_kolor

     „Akademia kompetencji językowych i komputerowych”

 RPWP.08.02.00-30-0155/15 projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, , Działanie 8.2: Uczenie się przez całe życie. Dofinansowanie projektu z UE: 615 133,46 PLN.

Więcej…

KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

fepr-ds-ue-efs-kolor „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”  

RPDS.08.03.00-02-0126/16, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 8. Rynek pracy, działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, typ projektu 8.3.A. Bezzwrotne dotacje.  Dofinansowanie projektu z UE: 1 211 677,08 PLN.

Więcej…

Wyszkolić, Zatrudnić, Wzmocnić i utrzymać w zatrudnieniu - Kobiety 50+

fepr-ds-ue-efs-kolor

RPDS.08.02.00-02-0202/16 projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 8. Rynek pracy, działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Dofinansowanie z UE: 900 602,25zł

więcej

Cyfrowy świat - w stronę nowych kompetencji

fepr-ds-ue-efs-kolor

RPDS.10.03.00-02-0306/16 projekt w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.  Dofinansowanie projektu z UE: 177 280,87 zł

Więcej…

Nowe TIK-nowe kompetencje-nowe możliwości

fepr-ds-ue-efs-kolor

RPDS.10.03.00-02-0270/16 projekt realizowany w partnerstwie z E-Media Sp. z o.o., w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.  Dofinansowanie projektu z UE: 280 428,75 zł

Więcej…

CYFROWY KIERUNEK NA KOMPETENCJE

fepr-ds-ue-efs-kolor

RPDS.10.03.00-02-0273/16 projekt realizowany w partnerstwie z CODE TEAM Artur Bartosz Jordan, w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.  Dofinansowanie projektu z UE: 273 206,25 zł.

Więcej…

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne bez barier

fepr-ds-ue-efs-kolor

RPDS.10.03.00-02-0275/16 projekt realizowany w partnerstwie z J&J Group Sp. z o.o., w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.  Dofinansowanie projektu z UE: 259 798,50 zł

Więcej…

Nowoczesne TIK - nowoczesne kompetencje mieszkańców Mazowsza

WersjaRPOWM_poziomy kolor

RPMA.10.02.00-14-4852/16  projekt realizowany w partnerstwie z E-Media Sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.  Dofinansowanie projektu z UE: 499 352,50 zł.

Więcej…