fepr-ds-ue-efs-kolor

„Technologie Informacyjno-Komunikacyjne bez barier”

/RPDS.10.03.00-02-0275/16/

Projekt realizowany w partnerstwie J&J Group Sp. z o.o. i BRC CONSULTING Renata Różycka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Dofinansowanie projektu z UE: 259 798,50 zł

CEL PROJEKTU: Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie ICT zgodnych z ramą DIGCOMP, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy, minimum 63 Kobiet i 35 Mężczyzn powyżej 35 roku życia, o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+, którzy uczą się, pracują
lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w powiatach Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, w okresie do 31.01.2018 r.

GRUPA DOCELOWA – 140 osób (90K i 50M) powyżej 35 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w powiatach Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy, w tym:
– 80 osób o niskich kwalifikacjach,
– 60 osób w wieku 50+,
– minimum 60% (84 osób) z terenów wiejskich Dolnego Śląska,
– minimum 5% (7 osób) osób z niepełnosprawnością.


WSPARCIE OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU:

1. Szkolenie kompetencyjne zgodne z DIGCOMP na poziomie A

Program szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A:
Obszar 1. Informacja ‐ 12h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 18h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐ 30h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 12h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 12h

2. Szkolenie kompetencyjne zgodne z DIGCOMP na poziomie B

Program szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie B:
Obszar 1. Informacja ‐ 15h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 21h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐ 36h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 15h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 15h

3. Weryfikacja efektów uczenia – Egzaminy kwalifikacyjne

Wszyscy Uczestnicy Projektu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji,

Egzaminy prowadzą do certyfikacji kompatybilnej z ramą DIGCOMP,w wyniku której minimum 70% Uczestników Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji:
Certyfikat poziom A – Uczestnik Projektu zna teoretycznie bazowe pojęcia z każdego modułu i potrafi się posługiwać ogólnymi dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym.
Certyfikat poziom B – Uczestnik Projektu posiada kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych,w każdym module i dla każdej kompetencji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2017 r. – 31.01.2018 r.

Nabór Uczestników Projektu otwarty, powszechny i zgodny z polityką równych szans, zwalczający przejawy dyskryminacji.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin projektu
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenia Uczestnika projektu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących)
Test kompetencyjny
Ankieta potrzeb szkoleniowych
Ankieta potrzeb osób niepełnosprawnych (dotyczy osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności)


HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

Szkolenia – poziom A:

Grupa A1/JJ (Gostków) – harmonogram
Grupa A2/JJ (Osetnica) – harmonogram
Grupa A3/JJ (Kowary) – harmonogram (aktualizacja 15.09.2017 r.)
Grupa A4/JJ (Kowary 2) – harmonogram (aktualizacja 24.10.2017 r.)
Grupa A5/JJ (Piechowice 3) – harmonogram (aktualizacja 24.10.2017 r.)
Grupa A6/JJ (Golanka Dolna) – harmonogram
Grupa A7/JJ (Golanka Dolna 2) – harmonogram
Grupa A8/JJ (Wilczyce) – harmonogram
Grupa A9/JJ (Szczawno-Zdrój 3) – harmonogram

Szkolenia – poziom B:

Grupa B1/JJ (Biegoszów) – harmonogram
Grupa B2/JJ (Lubiatów) – harmonogram
Grupa B3/JJ (Rzeszotary) – harmonogram
Grupa B4/JJ (Michałkowa) – harmonogram aktualizacja z dnia 09.01.2018 r.
Grupa B5/JJ (Zagrodno) – harmonogram


BIURO PROJEKTU:
ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław
tel. 574 067 444
mail: projekty@brcon.pl