fepr-ds-ue-efs-kolor

RPDS.08.02.00-02-0202/16 projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 8. Rynek pracy, działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.  Dofinansowanie projektu z UE: 900 602,25zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 60 K po 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w powiatach: jeleniogórskim ziemskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i osób niepełnosprawnych przez przeprowadzenie kompleksowego wsparcia zmierzającego do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej.

Grupa docelowa: 60 kobiet w wieku 50+, które zamieszkują powiat: jeleniogórski ziemski lub kłodzki lub wałbrzyski ziemski, pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z wyłączeniem rolników posiadających gospodarstwo rolne powyżej 2h przeliczeniowych.

Wsparcie oferowane w projekcie: 

1. Doradztwo zawodowe

2. Spotkania indywidualne z Trenerem Pracy

3. Warsztaty grupowe

4. Szkolenia zawodowe (do wyboru) :

a. Opiekun w domu pomocy społecznej lub,

b. Opiekun domowy lub,

c. Opiekun środowiskowy

5. Staże dla 50% uczestniczek projektu

6. Pośrednictwo pracy

Okres realizacji: 01.09.2016-28.02.2018

Lider: BRC Consulting Renata Różycka, ul. Brzozowa 3b/4, 52-200 Wysoka

Partner: Profesja Dominika Flaczyk, ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań

Biuro projektu: ul. Sezamkowa 28/1a, 52-317 Wrocław,

tel. 570-507-780, mail: biuro@brcon.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

1-fromularz-zgloszeniowy

2-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

3-oswiadczenie-o-spelnieniu-kryteriow

4-oswiadczenie-uczestnika-projektu-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

5-umowa-uczestnictwa-w-projekcie