fepr-ds-ue-efs-kolor

 „Cyfrowy kierunek na kompetencje”

/RPDS.10.03.00-02-0273/16/

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Dofinansowanie projektu z UE: 273 206,25 zł

BENEFICJENT:
Code Team Artur Bartosz Jordan
w partnerstwie z BRC CONSULTING Renata Różycka

CEL PROJEKTU: Zwiększenie kompetencji w zakresie TIK, zgodnych z ramą DIGCOMP, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy, przez min.135 osób (81 Kobiet  i 54 Mężczyzn) powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenach powiatów: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, w tym również osób w wieku 50+, osób z obszarów wiejskich oraz osób niepełnosprawnych, w okresie do 31.01.2018 r.

GRUPA DOCELOWA: 180 osób o niskich kwalifikacjach – do ISCED 3 (108 Kobiet i 72 Mężczyzn), powyżej 25 roku życia, zamieszkałych, uczących się lub pracujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów: jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy, w tym:

– 110 osób w wieku 50+,

– minimum 65% (117 osób) z terenów wiejskich Dolnego Śląska,

– osoby z niepełnosprawnością.

WSPARCIE OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU:

1Szkolenia DIGCOMP poziom A:

Program szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A:
Obszar 1. Informacja ‐ 8h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 16h
Obszar 3. Tworzenie treści‐ 30h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 16h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 10h

Łącznie 80 h szkolenia.

2. Egzaminy kompetencyjne:

Uczestnicy Projektu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji.

Egzaminy prowadzą do certyfikacji kompatybilnej z ramą DIGCOMP, w wyniku której Uczestnik Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji:
Certyfikat poziom A – Uczestnik Projektu zna teoretycznie bazowe pojęcia z każdego modułu i potrafi się posługiwać ogólnymi dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2017 r. – grudnia 2017 r.

Nabór Uczestników Projektu otwarty, powszechny i zgodny z polityką równych szans, zwalczający przejawy dyskryminacji.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin projektu
Załącznik nr 1Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3Oświadczenia Uczestnika Projektu
Załącznik nr 4Oświadczenie Uczestnika o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących)
Test kompetencyjny
Ankieta potrzeb szkoleniowych
Ankieta potrzeb osób niepełnosprawnych (dotyczy osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności)


HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

Szkolenia – poziom A:

Grupa A1/CT (Jeżów Sudecki) – harmonogram
Grupa B2/CT (Podgórki) – harmonogram
Grupa C3/CT (Jeżów Sudecki 2) – harmonogram
Grupa D4/CT (Siedlęcin) – harmonogram
Grupa E5/CT (Wilków) – harmonogram

Grupa A2/CT (Jeżów Sudecki 2) – harmonogram
Grupa B2/CT (Biegoszów) – harmonogram
Grupa C2/CT (Jakuszów) – harmonogram
Grupa D2/CT (Lubiatów) – harmonogram
Grupa E2/CT (Rzeszotary) – harmonogram

Grupa A3/CT (Ulesie) – harmonogram
Grupa B3/CT (Warmątowice Sienkiewiczowskie) – harmonogram aktualizacja z dnia 11.01.2018 r.
Grupa C3/CT (Chojnów) – harmonogram
Grupa D3/CT (Chojnów 2) – harmonogram
Grupa E3/CT (Rosochata) – harmonogram


BIURO PROJEKTU:
ul. Wałbrzyska 24c
52-314 Wrocław
tel. 574 067 444
e-mail: projekty@brcon.pl