Cel projektu: Zaktywizowanie społeczno – zawodowe 54 osób niezatrudnionych (min.30K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy (w tym min. 16 OzN)- zamieszkujących w gminach poniżej progu defaworyzacji województwa  mazowieckiego (w tym min. 3 osoby z obszaru rewitalizowanego gminy Lipsko) – należące do minimum jednej z grup: osoby doświadczające wykluczenia wielokrotnego (min. 27 osób) lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znaczny – poprzez realizację w okresie 07.2021-08.2022 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu.

Zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika prowadzić będzie do postępu w aktywizacji społecznej na poziomie 34% uczestników/czek oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 25% uczestników/czek (min. 12% dla osób z niepełnosprawnościami) w okresie od 01.07.2021 do 31.05.2022 r.

Grupa docelowa: W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 54 osoby (min.30 kobiet) w wieku powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określoną w art. 7 ww. ustawy , zamieszkujące w województwie mazowieckim na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) oraz minimum 3 osoby zamieszkujące obszary rewitalizacji Gminy Lipsko określone w Gminnym Programie Rewitalizacji. W tym osoby:

  • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako Witaj, Renata0981wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla Uczestników projektu.

Oferowane wsparcie:

Zadanie 1. Analiza potrzeb i predyspozycji, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, podpisanie umowy na wzór do kontraktu socjalnego (5 godzin wsparcia o charakterze indywidualnym dla 1UP – 54 osoby)

Zadanie 2. Indywidualne wsparcie psychologiczne/psychospołeczne i/lub prawne/ obywatelskie/ finansowe

(16 godzin wsparcia psychologicznego/psychospołecznego o charakterze indywidualnym dla 1 UP –  maksymalnie 36 osób; 4 godziny wsparcia  prawnego/obywatelskiego/finansowego o charakterze indywidualnym dla 1 UP – maksymalnie 40 osób)

Zadanie 3. Grupowe Warsztaty (60 godzin wsparcia grupowego dla 1 UP – 54 osoby)

Zadanie 4. Szkolenia ICT (96 godzin wsparcia grupowego dla 1 UP – maksymalnie 20 osób)

Zadanie 5. Szkolenia zawodowe (średnio 100 godzin wsparcia grupowego dla 1 UP – 54 osoby, minimalny zakres wsparcia szkoleniowego to 60 godzin)

Zadanie 6. Pośrednictwo pracy (4 godziny wsparcia o charakterze indywidualnym dla 1 UP – 54 osoby)

Zadanie 7. Staż zawodowy (3-miesięczne staże zawodowe dla 1 UP – maksymalnie 32 osoby)

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 31.08.2022

Rekrutacja będzie prowadzona na terenie realizacji projektu w sposób ciągły, bezpośredni i otwarty w formie dwóch tur rekrutacyjnych przez wzgląd na zindywidualizowany charakter wsparcia. Rekrutacja może zostać zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających warunki formalne osiągnie poziom 120% ogólnej liczby Uczestników projektu.

Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie:

  1. Naboru zgłoszeń w ramach edycji rekrutacji do udziału w projekcie;
  2. Oceny formalnej (ETAP I), gdzie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje: kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych), oraz kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczenia Uczestnika projektu i urzędowych zaświadczeń w formie oceny TAK/NIE (0-1) .
  3. Oceny merytorycznej (ETAP II) na podstawie formularza zgłoszeniowego. Komisja Rekrutacyjna przyzna punkty wg. następującego schematu: osoby korzystające z PO PŻ – 15 pkt, osoby z niepełnosprawnością – 10 pkt, kobiety – 5 pkt.
  4. Analizy predyspozycji i motywacji w formie dodatkowego kwestionariusza, w którym zawarta będzie ocena:
  • predyspozycji społeczno-zawodowych w odniesieniu do proponowanego w projekcie typu aktywizacji (pod względem doświadczenia, wykształcenia, niepełnosprawności) – 0-20 pkt
  • motywacji do udziału w projekcie i zmiany sytuacji życiowej – 0-10 pkt,

przy czym pozytywna ocena motywacji i predyspozycji stanowić musi minimum 15 pkt.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin projektu Nowa Przyszłość

1. Formularz zgłoszeniowy

1.1 Ocena formularza zgłoszeniowego

2. Oświadczenie UP dot. spełnienie kryterium grupy docelowej

3. Oświadczenia ODO Uczestnika Projektu

4. Oświadczenie Uczetsnika Projektu

5. Umowa uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy – większa czcionka – 1. Formularz zgłoszeniowy_większa czcionka

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH:

ZAD. 1

Harmonogram zad 1- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym gr. 1

Harmonogram zad 1- indywidualne spotkania z psychologem_gr 1.

Harmonogram zad 1 – indywidualne spotkania z psychologem_gr. 2

Harmonogram zad 1 – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym_gr. 2

Harmonogram zad 1 – indywidualne spotkania z psychologem_gr. 3

Harmonogram zad 1 – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym gr. 3

Harmonogram zad 1 – indywidualne spotkania z psychologiem gr. 4

Harmonogram zad 1 – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym gr 4

Harmonogram zad 1  – indywidualne spotkania z psychologiem gr. 5

Harmonogram zad 1 – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym gr. 5

Harmonogram zad 1 – indywidualne spotkania z psychologiem gr. 6

Harmonogram zad 1 – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym gr, 6 aktualizacja

ZAD. 2
Harmonogram zad 2 gr 1 psycholog

Harmonogram zad 2 gr 1 psycholog 2 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 1 psycholog 3 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 1 psycholog 4 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 1 psycholog spotkanie 5-6

Harmonogram zad 2 gr 1 psycholog spotkanie 6-7

Harmonogram zad 2 gr 1 psycholog spotkanie sp 7-8

Harmonogram zad 2 gr. 1 prawnik, 1 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr. 1 prawnik, 2 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 2 psycholog 1 spotkanie.

Harmonogram zad 2 gr 2 psycholog 2 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 2 psycholog 3 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 2 psycholog  4-6 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 2 psycholog 5-7 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 2 psycholog 7-8 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 2 prawnik 1 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 2 prawnik 2 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 3 psycholog spotkania 1-5

Harmonogram zad 2 gr 3 psycholog sp 6-8

Harmonogram zad 2 gr. 3 prawnik, 1, 2 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 4 prawnik  1-2 spotkanie

Harmonogram zad 2 gr 4 psycholog spot. 1-8

Harmonogram zad 2 gr 5 psycholog spot. 1-8

Harmonogram zad. 2 gr. 5 prawnik spot. 1-2

Harmonogram zad 2 gr 6 psycholog sp 1-8

Harmonogram zad 2 gr 6 prawnik 

ZAD. 6

Harmonogram zad 6 gr 1 pośrednik pracy

Harmonogram zad 6 gr 2 pośrednik pracy

Harmonogram zad 6 gr 3 pośrednik pracy

Harmonogram zad 6 gr.4 pośrednik pracy

Harmonogram zad 6 gr 5 posrednik pracy

Harmonogram zad 6 gr 6 pośrednik pracy

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPOWYCH:

ZAD. 3
Harmonogram zad 3 gr 1 warsztaty

Harmonogram zad 3 gr 2 warsztaty

Harmonogram zad 3 gr 3 warsztaty

Harmonogram zad 3 gr 4 warsztaty

Harmonogram zad 3 gr 5 warsztaty

Harmonogram zad 3 gr 6 warsztaty

ZAD. 4

Harmonogram zad 4 Szkolenie ICT-gr 1

Harmonogram zad 4 Szkolenie ICT-gr 2

Harmonogram zad 4 Szkolenie ICT-gr 3

ZAD. 5

Harmonogram zad 5 Szkolenie gr 1

Harmonogram zad 5 Egzamin -gr 1

Harmonogram zad 5 Egzamin -gr 1 dodatkowy

Harmonogram zad 5 Szkolenie gr 2

Harmonogram zad 5 Egzamin -gr 2

Harmonogram zad 5 Szkolenie gr 3

Harmonogram zad 5 Egzamin -gr 3

Harmonogram zad 5 Szkolenie gr 4

Harmonogram zad 5 Egzamin -gr 4

Harmonogram zad 5 Szkolenie gr 5

Harmonogram zad 5 Egzamin -gr 5

Harmonogram zad 5 szkolenie – gr 6

Harmonogram zad 5 Egzamin – gr 6

Zapraszamy do elektronicznego składania formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDWLQcnqYRKYjkP2s4WYZdAMIRjYOXQMmcZDwktUr2oOfDxA/viewform?usp=sf_link

Wysyłając Formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, w celu rekrutacji do projektu „Nowa przyszłość!”Jednocześnie oświadczają Państwo, iż przyjmują do wiadomości, że: administratorem zebranych danych osobowych jest firma BRC Consulting Renata Różycka z siedzibą w Wysokiej przy ul. Brzozowej 3b/4, biuro projektu w Radomiu przy ul. Biznesowej 9.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do projektu „Nowa przyszłość!”. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usuwania oraz przenoszenia. Podanie danych jest dobrowolne.