Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (65 kobiet i 35 mężczyzn) z terenu woj. dolnośląskiego, w wieku min. 30 lat, pozostających bez zatrudnienia, w tym:

 • 20 kobiet i 15 mężczyzn bezrobotnych (w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn długotrwale bezrobotnych),
 • 45 kobiet i 20 mężczyzn biernych zawodowo,
 • minimum 50 kobiet i 30 mężczyzn o niskich kwalifikacjach,
 • minimum 12 kobiet i 18 mężczyzn w wieku powyżej 50 roku życia,
 • minimum 2 kobiety i 4 mężczyzn niepełnosprawnych,
 • minimum 30 osób z podregionu wałbrzyskiego,

poprzez:

 • dostosowanie do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy kwalifikacji zawodowych przez 30 osób,
 • dostosowanie do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy kompetencji zawodowych przez 70 osób,
 • zwiększenie poziomu doświadczenia zawodowego u 50 osób,
 • nabycie umiejętności w zakresie technik poszukiwania pracy i autoprezentacji przez 50 osób
 • zwiększenie aktywności w procesie poszukiwania pracy przez 100 osób.

Grupa docelowa: Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne (65 Kobiet i 35 Mężczyzn), które spełniają łącznie następujące warunki:

 • w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają skończone 30 lat
 • posiadają status osoby pozostającej bez zatrudnienia – bezrobotni lub bierni zawodowo
 • zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego, w tym minimum 30 osób w podregionie wałbrzyskim, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym:
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnością

Oferowane wsparcie: udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb Uczestników/Uczestniczek Projektu.

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz identyfikacja indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników Projektu, tworzenie Indywidualnych Planów Działań 
- 6 godzin (100 Uczestników Projektu)
 2. Wsparcie psychologiczne indywidualne – 6 godzin ( 50 Uczestników Projektu)
 3. Szkolenia zawodowe (100 Uczestników Projektu)
 4. Grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej – 16 godzin (50 Uczestników Projektu)
 5. Pośrednictwo pracy, indywidualne spotkania – 10 godzin (100 Uczestników Projektu)
 6. Staże zawodowe – 3 miesiące (20 Uczestników Projektu)
 7. Subsydiowane zatrudnienie – 6 miesięcy (30 Uczestników Projektu

Udział we wszystkich formach wsparcia dla Uczestników jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 30.06.2020

Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do Projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym w okresie od maja 2019 do września 2019 r. na terenie województwa dolnośląskiego. Nabór Uczestników Projektu ma charakter otwarty, z zachowaniem zasady niedyskryminacji i równych szans – projekt jest dostępny dla wszystkich osób bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania.

7. Diagnoza potrzeb OzN

Biuro Projektu: ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław

e-mail: projekty@brcon.pl

Telefon: 570 177 987

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Subsydiowane zatrudnienie:

1. Regulamin-udzielania-subsydiowanego-zatrudnienia

1.1. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowane zatrudnienie

1.2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

1.3. Formularz informaacji_pomoc de minimis

Staż zawodowy:

1.1 Regulamin-staży-zawodowych

1.1 Wniosek-o-zorganizowanie-stażu

 

HARMONOGRAMY REALIZACJI FORM WSPARCIA:

 

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym

Maj 2019

harmonogram spotkan z doradcą zawodowym -maj 2019

Czerwiec 2019

harmonogram spotkan z doradcą zawodowym -czerwiec 2019 Wrocław

harmonogram spotkan z doradcą zawodowym -czerwiec 2019

Lipiec 2019

harmonogram-spotkan-z-doradcą-zawodowym-lipiec-2019 szczawno-zdr

harmonogram-spotkan-z-doradcą-zawodowym-lipiec-2019 Wrocław

Sierpień 2019

harmonogram spotkan z doradcą zawodowym -sierpień 2019

Wrzesień 2019

harmonogram spotkan z doradcą zawodowym – wrzesień 2019

Październik 2019

harmonogram spotkan z doradcą zawodowym – październik 2019

Listopad 2019

harmonogram spotkan z doradcą zawodowym – listopad 2019

Grudzień 2019

harmonogram spotkan z doradcą zawodowym – grudzień 2019

Styczeń 2020

harmonogram spotkan z doradcą zawodowym – styczeń 2020

Luty 2020

harmonogram spotkan z doradcą zawodowym – luty 2020

 

Harmonogram spotkań z psychologiem

Czerwiec 2019

harmonogram spotkan z psychologiem -czerwiec 2019

Lipiec 2019

harmonogram-spotkan-z-psychologiem-lipiec-2019 Szczawno

harmonogram-spotkan-z-psychologiem-lipiec-2019 Wrocław

Wrzesień 2019

harmonogram spotkan z psychologiem -wrzesień 2019

Październik 2019

harmonogram spotkan z psychologiem -październik 2019

Listopad 2019

harmonogram spotkań z psychologiem -listopad 2019

Grudzień 2019

harmonogram spotkań z psychologiem -grudzień 2019

Luty 2020

harmonogram spotkań z psychologiem -luty 2020.

 

Harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy 

Sierpień 2019

harmonogram spotkan z pośrednikiem pracy -sierpień 2019

Wrzesień 2019

harmonogram spotkan z pośrednikiem pracy – wrzesień 2019

Październik 2019

harmonogram spotkan z pośrednikiem pracy – październik 2019

Listopad 2019

harmonogram spotkan z pośrednikiem pracy – listopad 2019

Grudzień 2019

harmonogram spotkan z pośrednikiem pracy – grudzień 2019

Styczeń 2020

harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – styczeń 2020

Luty 2020

harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – luty 2020

Marzec 2020

harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – marzec 2020

Kwiecień 2020

harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – kwiecień 2020

Maj 2020

harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – maj 2020

Czerwiec 2020

harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – czerwiec 2020

Lipiec 2020

harmonogram spotkań z pośrednikiem pracy – lipiec 2020

Wrzesień 2020

harmonogram-spotkań-z-pośrednikiem-pracy-wrzesień-2020

Harmonogramy szkoleń

Szkolenie – Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z kursem komputerowym _ Wałbrzych  

Harmonogram kurs pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z kursem komputerowym

Szkolenie – Pracownik biurowy _ Wrocław

Harmonogram kurs pracownik biurowy

Szkolenie – Monter zabudowy suchej z uprawnieniami SEP do 1 kW _ Wałbrzych

Harmonogram kurs monter zabudowy suche z uprawnieniami SEP do 1 kV

Szkolenie – Florysta _ Wałbrzych

Harmonogram kurs florystyczny

Szkolenie – Pracownik biurowy_Wałbrzych

Harmonogram kurs Pracownik Biurowy_Wałbrzych

Szkolenie – Opiekun osób starszych_Szczawno Zdrój

harmonogram szkolenia- Opiekun osó starszych- Szczawno Zdrój

Szkolenie – Terapia zajęciowa z kursem komputerowym

Harmonogram szkolenia- terapeuta zajęciowy z kursem komputerowym

Szkolenie – Pracownik biurowy_Wrocław (II edycja)

harmonogram szkolenia- pracownik biurowy – Wrocław

Szkolenie – Malarz-tynkarz z uprawnieniami SEP do 1 kW

harmonogram – malarz-tynkarz z uprawnieniami 1kV

Szkolenie – Pracownik biurowy_Bystrzyca Kłodzka

Harmonogram kurs Pracownik Biurowy_Bystrzyca Kłodzka

Szkolenie – Pracownik biurowy_Ząbkowice Śląskie

harmonogram szkolenia- Pracownik biurowy- Ząbkowice Śląskie

Szkolenie – Opiekun osób starszych_Kłodzko

harmonogram szkolenia- Opiekun osó starszych- Kłodzko

Szkolenie – Opiekun osób starszych_Szczawno Zdrój

harmonogram szkolenia- Opiekun osób starszych- Szczawno Zdrój II

Szkolenie – Pracownik biurowy_Bystrzyca Kłodzka II

Harmonogram kurs Pracownik Biurowy_Bystrzyca Kłodzka