Cel projektu: zwiększenie do 31.10.2023 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 140 imigrantek po 30 roku życia (w tym min. 20 osób po 50 roku życia), zamieszkujących teren woj. dolnośląskiego, pozostających bez zatrudnienia (70 bezrobotnych, 70 biernych zawodowo), które przybyły na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, osób zdefiniowanych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym min. 8 osób z niepełnosprawnościami), poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w postaci:

– identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD,

– szkoleń z języka polskiego,

– indywidualnego poradnictwa zawodowego,

–  szkoleń zawodowych, staży,

– pośrednictwa pracy

– doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.

Grupa docelowa:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki:

–  kobiety – imigrantki, które, którzy przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy[1]w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

– wiek – ukończony 30 rok życia,

– miejsce zamieszkania – obszar województwa dolnośląskiego,

– status na rynku pracy –  pozostające bez zatrudnienia, tj. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne,

– osoby nie uczestniczące w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach EFS.

Wsparciem projektu zostanie objętych 140 kobiet spełniających łącznie powyższe warunki, w tym:

– 70 kobiet biernych zawodowo,

– 70 kobiet bezrobotnych,

– w tym min. 8 kobiet z niepełnosprawnościami

– w tym min. 20 kobiet w wieku powyżej 50 roku życia.

[1]Przez obywatela Ukrainy objętego wsparciem w konkursie należy rozumieć:  ‒  obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną
z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
‒  nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim.

Do projektu zapraszamy osoby z niepełnosprawnością.

Zapewniamy niezbędne usprawnienia uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnością. 

Oferowane wsparcie:

– Zadanie 1.:

Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnego Planu Działania(4 godziny wsparcia o charakterze indywidualnym dla 1UP – łącznie 140 osób). W toku indywidualnych spotkań doradca zawodowy zdiagnozuje potrzeby i możliwości każdej Uczestniczki w zakresie doskonalenia zawodowego, stopnia oddalenia od rynku pracy, aktualnego stanu wiedzy, kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów. Efektem pracy doradcy oraz Uczestniczek Projektu będzie opracowanie (w formie pisemnej) dla każdej Uczestniczki Indywidualnego Planu Działania (IPD), zawierającego główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe, działania prowadzące do osiągnięcia ww. celów oraz terminy ich realizacji (Uczestniczka powinna w pełni akceptować i deklarować realizacjęustalonej dla niej ścieżki aktywizacji zawodowej).

oraz

wsparcie tłumaczy– podczas realizacji działań projektowych Uczestniczki (zgodnie z indywidualnymi potrzebami) będąmiały możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza- podczas przygotowania IPD domyślnie tłumacz będzie towarzyszył każdej Uczestniczce (chyba, że Uczestniczka zrezygnuje z jego udziału). W pozostałych formach wsparcia tłumacz będzie dostępny na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania.  Okres realizacji: 11.2022 – 10.2023

– Zadanie 2.:

Szkolenie z języka polskiego(60 godzin lekcyjnych wsparcia grupowego – łącznie 70 osób). Na podstawie testu określającego poziom znajomości języka polskiego, przeprowadzonego na etapie rekrutacji oraz IPD, 70 Uczestniczek projektu zostanie skierowanych na szkolenie z języka polskiego na poziomie A1/A2. Program kursu bazować będzie na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców.Okres realizacji:01-04.2023

– Zadanie 3.:

Indywidualne poradnictwo zawodowe(6 godzin wsparcia o charakterze indywidualnym dla 1 UP – łącznie 140 osób). W toku indywidualnych spotkań z Uczestniczkami doradca zawodowy będzie pracował nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez Uczestniczki decyzji dotyczącychich drogi rozwoju zawodowego oraz dostosowaniem się̨do wymogów rynku pracy, m.in. poprzez diagnozę̨przyczyn pozostawania bez zatrudnienia i pomoc w poszukiwaniu sposobów ich rozwiązywania. Doradca zawodowy wspólnie z Uczestniczkami zaplanuje ich rozwój zawodowy, poprzez pomoc w wyborze zawodu, w samopoznaniu – dzięki badaniu zainteresowań i uzdolnień (rozmowa doradcza, ćwiczenia, testy zainteresowań zawodowych, uzdolnień przedsiębiorczych lub kompetencji zawodowych). Okres realizacji: 01-03.2023

– Zadanie 4.:

Szkolenia zawodowe(średnio 110 godzin wsparcia grupowego dla 1 UP – łącznie 140 osób) służące nabyciu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w ramach otwartego pakietu szkoleń- konkretne tematy szkoleń zostaną wskazane w toku projektu w oparciu o ustalenia IPD każdej Uczestniczki. Jednocześnie szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy (na podstawie badań i analiz, np.: GUS, DWUP oraz UM, a także aktualnego na dzień organizacji szkoleń Barometru zawodów w województwie dolnośląskim).  Efektem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży. Minimalna liczba godzin, na których musi być obecna Uczestniczka, pozwalająca uznać, że ukończyła szkolenie wynosi 80%.
Okres realizacji: 02-05.2023

– Zadanie 5.:

Staże zawodowe(4-miesięczne staże zawodowe dla 1 UP  – maksymalnie 130 osób). Uczestniczkiz największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego zostaną objęte wsparciem w formie średnio 4 miesięcznego stażu, spójnego z tematykąodbytych szkoleń (czas trwania dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestniczek, jednak założono nie krócej niż 3 m-ce i nie dłużej niż 6 m-cy), podczas których Uczestniczki wykorzystają posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe w rzeczywistym środowisku pracy, nabędą praktyczne umiejętności do wykonywania pracy i ostatecznie przełamią bierne postawy. Uczestniczki odbywające staż wykonywać będą zadania w wymiarze 40 godzin/tydzień i 8 godzin/dzień (ON w stopniu znacznym lub umiarkowanym–35 godzin/tydzień i 7 godzin/dzień), pod nadzorem opiekuna stażu, który wprowadzi Uczestniczki w zakres obowiązków oraz zapozna z procedurami i zasadami organizacji, a także będzie monitorował realizacjęobowiązków i celów edukacyjno-zawodowych (zgodnie z programem stażu) oraz udzielał informacji zwrotnych stażystcena temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Wsparcie stażowe realizowane będzie zgodnie z zaleceniem Rady UE z dn.10.03.2014 w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Okres realizacji: 03-09.2023

– Zadanie 6.:

Pośrednictwo pracy(6 godzin wsparcia o charakterze indywidualnym dla 1 UP – łącznie 140 osób). Pośrednik pracy zbierze oferty pracy od pracodawców a następnie przedstawi każdej Uczestniczce  minimum 3, zgodne z ich kwalifikacjami i doświadczeniem, a także adekwatne do ich potrzeb i możliwości. Pośrednik (po etapie szkoleń) będzie wspierał Uczestniczki w poruszaniu się po rynku pracy: przygotuje do udziału w rekrutacji (omówi potencjalne pytania rekruterów i zweryfikuje dokumenty aplikacyjne Uczestniczek) oraz zainicjuje kontakty z pracodawcami. Pośrednictwo pracy pomoże w jak najtrafniejszym doborze, w możliwie krótkim terminie odpowiedniego stanowiska pracy dla Uczestniczek. Okres realizacji: 03-10.2023

– Zadanie 7.:

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy(wsparcie dla maksymalnie 10 Uczestniczek – pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wsparcie udzielane zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 02.07.2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego finansowanego z EFS na lata 2014-2020, rozporządzeniem MRPiPS z dnia14.07.2017r. w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz z ustawąz dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Beneficjent przygotuje i opublikuje na swojej stronie www.brcon.pl  i w biurze projektu (na min.10 dni roboczych przed naborem wniosków od Pracodawców) Regulamin ubiegania się o refundacjękosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, zgodnie z ww. aktami prawnymi. Przyznając wsparcie w formie refundacji, przy wyborze Pracodawców, Beneficjent w 1-wszej kolejności będzie kierował się̨potrzebami Uczestniczek. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznawana Pracodawcom, wynosi 37 411,32 zł/UP. Refundacja dokonywana będzie na podstawie wniosku składanego przez Pracodawcę̨do Beneficjenta, a wydatki rozliczane będą w kwotach netto (bez podatku VAT). Okres realizacji: 04 -07.2023

Udział we wszystkich formach wsparcia dla Uczestników jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.11.2022 – 31.10.2023

Rekrutacja Uczestniczek do Projektu prowadzona będzie  w okresie od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r. na terenie województwa dolnośląskiego. Nabór Uczestniczek Projektu ma charakter otwarty, z zachowaniem zasady niedyskryminacji i równych szans – projekt jest dostępny dla wszystkich osób bez względu na niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację seksualną itp.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest dostępny poniżej (dokumenty do pobrania) i w biurze projektu.

Dokumenty wymagane od kandydatek na Uczestniczki Projektu w procesie rekrutacji (poz. od 1 do 4 – do pobrania poniżej i w biurze projektu):

  1. Formularzrekrutacyjny,
  2. Oświadczenia Uczestnika Projektu,
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  4. Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące RODO,
  5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie albo inny dokument potwierdzający stan zdrowia w przypadku osób z niepełnosprawnościami,
  6. Urzędowe zaświadczenie z PUP w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne,
  7. W przypadku osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach – zaświadczenie z ZUS potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania,
  8. Kserokopia paszportu wraz ze stosownym stemplem lub zaświadczenie potwierdzające nadanie
nr PESEL w specjalnym trybie – w przypadku obywateli Ukrainy, którzy wjechali
do Polski bezpośrednio z Ukrainy lub posiadaczy Karty Polaka, którzy przybyli
z Ukrainy od 24 lutego br. Na etapie rekrutacji do projektu, obywatele Ukrainy mogą być przyjmowani na podstawie oświadczenia wraz z okazaniem złożonego wniosku. Wraz z rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia osoby te powinny mieć już stosowny dokument potwierdzający ich status.
  9. Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze województwa dolnośląskiego – mogą to być np. umowa najmu budynku, mieszkania (umowy cywilno-prawne), poświadczenia funkcjonariusza publicznego, urzędowe poświadczenia złożenia wszelkich wniosków do instytucji prowadzących działalność na terenie województwa, dokumenty potwierdzające wymeldowanie/ zameldowanie, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego, opłaty za dziecko w żłobku/przedszkolu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Nowy Kraj – Nowy Start v 1.1

Regulamin Nowy Kraj – Nowy Start v 1.1українська

1. Formularz rekrutacyjny pl:ukr

2. Oświadczenia Uczetsnika Projektu pl_ukr

3. DO_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1 DO_Згода на обробку персональних даних в рамах проекту

4. RODO_Oświadczenie uczestnika

4.1 RODO Декларація учасника проєкту

5. OŚWIADCZENIE do celów projektowych pl_ukr

6. Test z języka polskiego

7. Umowa uczestnictwa w projekcie

7.1 Договір учасника проекту

 

ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ

Dokumenty do pobrania:

1. Zasady przyznawania zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

2. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

3. Wniosek o refundację kosztów opieki nad osobą zależną

1. ПРАВИЛА Повернення витрат по догляду за дитиною віком до 7 років або особою, яка потребує опіки в повсякденому джитті.

 

STAŻE ZAWODOWE

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin staży zawodowych

2. Wniosek o zorganizowanie stażu

3. Umowa stażowa

3.1 Program stażu zawodowego

3.2 Lista obecności na stażu

3.3 Karta stażu miesięczna

3.4 Opinia pracodawcy

3.5 Wniosek o dni wolne

3.6 Oświadczenie opiekuna stażu o posiadaniu dświadczenia

3.7 Oznaczenie stanowiska stażu – plakat

3.8 Wniosek o refundację dodatku opiekuna stażu

3.8a Oświadczenie dot.wypłaty dodatku do wynagrodzenia Opiekuna stażu

3.8b Oświadczenie dot.wypłaty dodatku dla Opiekuna stażu – osoby prowadzące DG

3.9 Wzór aneksu do umowy o pracę dla Opiekuna stażu

3.10 Wniosek o refundację zwrotu kosztów dojazdu dla stażystki

3.10a Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_transport publiczny

3.10b Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_samochód

 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIE / DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY (dla pracodawców)

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin refundacji kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy

2. Wniosek o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy wraz z załącznikami

2.1 Formularz_pomoc_de_minimis

3. Umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

3.1 Wniosek o rozliczenie kosztów wyposażenia lub doosażenia stanowiska pracy

3.2_Informacja o utrzymaniu stanowiska pracy

4. Deklaracja pochodzenia sprzetu używanego

5. Weksel z deklaracją wekslową

6. Oświadczenie współmałżonka

 

 

HARMONOGRAMY REALIZACJI FORM WSPARCIA:

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym

Grudzień 2022

Harmonogram wsparcia_IPD

Styczeń 2023

Harmonogram wsparcia_IPD

Luty 2023

Harmonogram wsparcia_IPD

Marzec 2023

Harmonogram wsparcia_IPD

Kwiecień 2023

 Harmonogram wsparcia_IPD

Maj 2023

Harmonogram wsparcia_IPD

Czerwiec 2023

Harmonogram wsparcia_IPD

 

Harmonogram spotkań – poradnictwo zawodowe

Grudzień 2022

Harmonogram wsparcia_poradnictwo zawodowe

Styczeń 2023

Harmonogram wsparcia_poradnictwo zawodowe

Luty 2023

Harmonogram wsparcia_poradnictwo zawodowe

Marzec 2023

Harmonogram wsparcia_poradnictwo zawodowe

Kwiecień 2023

Harmonogram wsparcia_ poradnictwo zawodowe

Maj 2023

Harmonogram wsparcia_ poradnictwo zawodowe

Czerwiec 2023

Harmonogram wsparcia_ poradnictwo zawodowe

Lipiec 2023

Harmonogram wsparcia_ poradnictwo zawodowe

 

Szkolenia z języka polskiego

harmonogram szkolenia – grupa 1

harmonogram szkolenia – grupa 2

harmonogram szkolenia – grupa 3

harmonogram szkolenia – grupa 4

harmonogram szkolenia – grupa 5

harmonogram szkolenia – grupa 6

harmonogram szkolenia – grupa 7

harmonogram szkolenia – grupa 8

harmonogram szkolenia – grupa 9

harmonogram szkolenia – grupa 10

harmonogram szkolenia – grupa 11

harmonogram szkolenia – grupa 12

harmonogram szkolenia – grupa 13

harmonogram szkolenia – grupa 14

harmonogram szkolenia – grupa 15

harmonogram szkolenia – grupa 16

harmonogram szkolenia – grupa 17

harmonogram szkolenia – grupa 18

 

Szkolenia zawodowe

Szkolenie_Pracownik obsługi klienta

Szkolenie_Pracownik administracyjny z obsługą komputera

Szkolenie_Stylista fryzur

Szkolenie_Pracownik obsługi klienta

Szkolenie_Pracownik obsługi klienta

Szkolenie Pracownik administracyjny z obsługą komputera

Szkolenie Opiekuna dziecięca

Szkolenie_Pracownik obsługi klienta_Sokołowsko

Szkolenie Pracownik obsługi klienta Oława

Szkolenie Pracownik administracyjny z obsługą komputera

Szkolenie Pracownik obsługi klienta Legnica

Szkolenie Pracownik obsługi klienta Ząbkowice Śląskie

 

Harmonogram spotkań – pośrednictwo pracy

Marzec 2023

Harmonogram wsparcia_pośrednik pracy

Kwiecień 2023

Harmonogram wsparcia_pośrednik pracy

Maj 2023

Harmonogram wsparcia_pośrednik pracy

Czerwiec

Harmonogram wsparcia_pośrednik pracy_aktualizacja

Lipiec 2023

Harmonogram wsparcia_pośrednik pracy

Sierpień 2023

Harmonogram wsparcia_pośrednik pracy

Wrzesień 2023

Harmonogram wsparcia_pośrednik pracy